சங்கீதம் 8 – Psalms 8


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 8 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 8 In Tamil With English Reference


1 - எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர்.

English:- O Lord , Our Lord, How Majestic Is Your Name In All The Earth! You Have Set Your Glory Above The Heavens.

சங்கீதம் 8-1 - Psalms 8-1எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர்.

2 - பகைஞனையும் பழிகாரனையும் அடக்கிப்போட, தேவரீர் உம்முடைய சத்துருக்களினிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பெலன் உண்டுபண்ணினீர்.

English:- From The Lips Of Children And Infants You Have Ordained Praise Because Of Your Enemies, To Silence The Foe And The Avenger.


3 - உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும், நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும், நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது,

English:- When I Consider Your Heavens, The Work Of Your Fingers, The Moon And The Stars, Which You Have Set In Place,

சங்கீதம் 8-3 - Psalms 8-3உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும், நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும், நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது,

4 - மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும், மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன்.

English:- What Is Man That You Are Mindful Of Him, The Son Of Man That You Care For Him?

சங்கீதம் 8-4 - Psalms 8-4மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும், மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன்.

5 - நீர் அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர்; மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர்.

English:- You Made Him A Little Lower Than The Heavenly Beings And Crowned Him With Glory And Honor.

சங்கீதம் 8-5 - Psalms 8-5நீர் அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர்; மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர்.

6 - உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின்மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து, சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர்.

English:- You Made Him Ruler Over The Works Of Your Hands; You Put Everything Under His Feet:

சங்கீதம் 8-6 - Psalms 8-6உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின்மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து, சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர்.

7 - ஆடுமாடுகளெல்லாவற்றையும், காட்டுமிருகங்களையும்,

English:- All Flocks And Herds, And The Beasts Of The Field,

சங்கீதம் 8-7 - Psalms 8-7ஆடுமாடுகளெல்லாவற்றையும், காட்டுமிருகங்களையும்,

8 - ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், சமுத்திரத்து மச்சங்களையும், கடல்களில் சஞ்சரிக்கிறவைகளையும் அவனுடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர்.

English:- The Birds Of The Air, And The Fish Of The Sea, All That Swim The Paths Of The Seas.

சங்கீதம் 8-8 - Psalms 8-8ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், சமுத்திரத்து மச்சங்களையும், கடல்களில் சஞ்சரிக்கிறவைகளையும் அவனுடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர்.

9 - எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது.

English:- O Lord , Our Lord, How Majestic Is Your Name In All The Earth!

சங்கீதம் 8-9 - Psalms 8-9எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது.


Previous Chapter Next Chapter