சங்கீதம் 61 – Psalms 61


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 61 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 61 In Tamil With English Reference


1 - தேவனே, என் கூப்பிடுதலைக்கேட்டு, என் விண்ணப்பத்தைக் கவனியும்.

English:- Hear My Cry, O God; Listen To My Prayer.

சங்கீதம் 61-1 - Psalms 61-1தேவனே, என் கூப்பிடுதலைக்கேட்டு, என் விண்ணப்பத்தைக் கவனியும்.

2 - என் இருதயம் தொய்யும்போது பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; எனக்கு எட்டாத உயரமான கன்மலையில் என்னைக் கொண்டுபோய்விடும்.

English:- From The Ends Of The Earth I Call To You, I Call As My Heart Grows Faint; Lead Me To The Rock That Is Higher Than I.


3 - நீர் எனக்கு அடைக்கலமும், சத்துருவுக்கு எதிரே பெலத்த துருகமுமாயிருந்தீர்.

English:- For You Have Been My Refuge, A Strong Tower Against The Foe.

சங்கீதம் 61-3 - Psalms 61-3நீர் எனக்கு அடைக்கலமும், சத்துருவுக்கு எதிரே பெலத்த துருகமுமாயிருந்தீர்.

4 - நான் உம்முடைய கூடாரத்தில் சதாகாலமும் தங்குவேன்; உமது செட்டைகளின் மறைவிலே வந்து அடைவேன். (சேலா.)

English:- I Long To Dwell In Your Tent Forever And Take Refuge In The Shelter Of Your Wings. Selah

சங்கீதம் 61-4 - Psalms 61-4நான் உம்முடைய கூடாரத்தில் சதாகாலமும் தங்குவேன்; உமது செட்டைகளின் மறைவிலே வந்து அடைவேன். (சேலா.)

5 - தேவனே, நீர் என் பொருத்தனைகளைக் கேட்டீர்; உமது நாமத்திற்குப் பயப்படுகிறவர்களின் சுதந்தரத்தை எனக்குத் தந்தீர்.

English:- For You Have Heard My Vows, O God; You Have Given Me The Heritage Of Those Who Fear Your Name.

சங்கீதம் 61-5 - Psalms 61-5தேவனே, நீர் என் பொருத்தனைகளைக் கேட்டீர்; உமது நாமத்திற்குப் பயப்படுகிறவர்களின் சுதந்தரத்தை எனக்குத் தந்தீர்.

6 - ராஜாவின் நாட்களோடே நாட்களைக் கூட்டுவீர்; அவர் வருஷங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும்.

English:- Increase The Days Of The King's Life, His Years For Many Generations.

சங்கீதம் 61-6 - Psalms 61-6ராஜாவின் நாட்களோடே நாட்களைக் கூட்டுவீர்; அவர் வருஷங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும்.

7 - அவர் தேவனுக்கு முன்பாக என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பார்; தயையும் உண்மையும் அவரைக் காக்கக் கட்டளையிடும்.

English:- May He Be Enthroned In God's Presence Forever; Appoint Your Love And Faithfulness To Protect Him.

சங்கீதம் 61-7 - Psalms 61-7அவர் தேவனுக்கு முன்பாக என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பார்; தயையும் உண்மையும் அவரைக் காக்கக் கட்டளையிடும்.

8 - இப்படியே தினமும் என் பொருத்தனைகளை நான் செலுத்தும்படியாக, உமது நாமத்தை என்றைக்கும் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.

English:- Then Will I Ever Sing Praise To Your Name And Fulfill My Vows Day After Day.

சங்கீதம் 61-8 - Psalms 61-8இப்படியே தினமும் என் பொருத்தனைகளை நான் செலுத்தும்படியாக, உமது நாமத்தை என்றைக்கும் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.


Previous Chapter Next Chapter