சங்கீதம் 36 – Psalms 36


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 36 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 36 In Tamil With English Reference


1 - துன்மார்க்கனுடைய துரோகப்பேச்சு என் உள்ளத்திற்குத் தெரியும்; அவன் கண்களுக்குமுன் தெய்வபயம் இல்லை.

English:- An Oracle Is Within My Heart Concerning The Sinfulness Of The Wicked: There Is No Fear Of God Before His Eyes.

சங்கீதம் 36-1 - Psalms 36-1துன்மார்க்கனுடைய துரோகப்பேச்சு என் உள்ளத்திற்குத் தெரியும்; அவன் கண்களுக்குமுன் தெய்வபயம் இல்லை.

2 - அவன், தன் அக்கிரமம் அருவருப்பானதென்று காணப்படுமளவும், தன் பார்வைக்கேற்றபடி தனக்குத்தானே இச்சகம் பேசுகிறான்.

English:- For In His Own Eyes He Flatters Himself Too Much To Detect Or Hate His Sin.


3 - அவன் வாயின் வார்த்தைகள் அக்கிரமமும் வஞ்சகமுமுள்ளது; புத்தியாய் நடந்துகொள்வதையும் நன்மை செய்வதையும் விட்டுவிட்டான்.

English:- The Words Of His Mouth Are Wicked And Deceitful; He Has Ceased To Be Wise And To Do Good.

சங்கீதம் 36-3 - Psalms 36-3அவன் வாயின் வார்த்தைகள் அக்கிரமமும் வஞ்சகமுமுள்ளது; புத்தியாய் நடந்துகொள்வதையும் நன்மை செய்வதையும் விட்டுவிட்டான்.

4 - அவன் தன் படுக்கையின்மேல் அக்கிரமத்தை யோசித்து, நல்லதல்லாத வழியிலே நிலைத்து, பொல்லாப்பை வெறுக்காதிருக்கிறான்.

English:- Even On His Bed He Plots Evil; He Commits Himself To A Sinful Course And Does Not Reject What Is Wrong.

சங்கீதம் 36-4 - Psalms 36-4அவன் தன் படுக்கையின்மேல் அக்கிரமத்தை யோசித்து, நல்லதல்லாத வழியிலே நிலைத்து, பொல்லாப்பை வெறுக்காதிருக்கிறான்.

5 - கர்த்தாவே, உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது; உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது.

English:- Your Love, O Lord , Reaches To The Heavens, Your Faithfulness To The Skies.

சங்கீதம் 36-5 - Psalms 36-5கர்த்தாவே, உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது; உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது.

6 - உமது நீதி மகத்தான பர்வதங்கள்போலவும், உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தாவே, மனுஷரையும் மிருகங்களையும் காப்பாற்றுகிறீர்.

English:- Your Righteousness Is Like The Mighty Mountains, Your Justice Like The Great Deep. O Lord , You Preserve Both Man And Beast.

சங்கீதம் 36-6 - Psalms 36-6உமது நீதி மகத்தான பர்வதங்கள்போலவும், உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தாவே, மனுஷரையும் மிருகங்களையும் காப்பாற்றுகிறீர்.

7 - தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது! அதினால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள்.

English:- How Priceless Is Your Unfailing Love! Both High And Low Among Men Find Refuge In The Shadow Of Your Wings.

சங்கீதம் 36-7 - Psalms 36-7தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது! அதினால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள்.

8 - உமது ஆலயத்திலுள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தியடைவார்கள்; உமது பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தைத் தீர்க்கிறீர்.

English:- They Feast On The Abundance Of Your House; You Give Them Drink From Your River Of Delights.

சங்கீதம் 36-8 - Psalms 36-8உமது ஆலயத்திலுள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தியடைவார்கள்; உமது பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தைத் தீர்க்கிறீர்.

9 - ஜீவஊற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம்.

English:- For With You Is The Fountain Of Life; In Your Light We See Light.

சங்கீதம் 36-9 - Psalms 36-9ஜீவஊற்று உம்மிடத்தில் இருக்கிறது; உம்முடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்கிறோம்.

10 - உம்மை அறிந்தவர்கள்மேல் உமது கிருபையையும், செம்மையான இருதயமுள்ளவர்கள்மேல் உமது நீதியையும் பாராட்டியருளும்.

English:- Continue Your Love To Those Who Know You, Your Righteousness To The Upright In Heart.


11 - பெருமைக்காரரின் கால் என்மேல்வராமலும், துன்மார்க்கருடைய கை என்னைப் பறக்கடியாமலும் இருப்பதாக.

English:- May The Foot Of The Proud Not Come Against Me, Nor The Hand Of The Wicked Drive Me Away.

சங்கீதம் 36-11 - Psalms 36-11பெருமைக்காரரின் கால் என்மேல்வராமலும், துன்மார்க்கருடைய கை என்னைப் பறக்கடியாமலும் இருப்பதாக.

12 - அதோ அக்கிரமக்காரர் விழுந்தார்கள்; எழுந்திருக்கமாட்டாமல் தள்ளுண்டுபோனார்கள்.

English:- See How The Evildoers Lie Fallen- Thrown Down, Not Able To Rise!

சங்கீதம் 36-12 - Psalms 36-12அதோ அக்கிரமக்காரர் விழுந்தார்கள்; எழுந்திருக்கமாட்டாமல் தள்ளுண்டுபோனார்கள்.


Previous Chapter Next Chapter