சங்கீதம் 29 – Psalms 29


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 29 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 29 In Tamil With English Reference


1 - பலவான்களின் புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள்; கர்த்தருக்கே அதைச் செலுத்துங்கள்.

English:- Ascribe To The Lord , O Mighty Ones, Ascribe To The Lord Glory And Strength.

சங்கீதம் 29-1 - Psalms 29-1பலவான்களின் புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள்; கர்த்தருக்கே அதைச் செலுத்துங்கள்.

2 - கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்குச் செலுத்துங்கள்; பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள்.

English:- Ascribe To The Lord The Glory Due His Name; Worship The Lord In The Splendor Of His Holiness.


3 - கர்த்தருடைய சத்தம் தண்ணீர்களின்மேல் தொனிக்கிறது; மகிமையுள்ள தேவன் முழங்குகிறார்; கர்த்தர் திரளான தண்ணீர்களின்மேல் இருக்கிறார்.

English:- The Voice Of The Lord Is Over The Waters; The God Of Glory Thunders, The Lord Thunders Over The Mighty Waters.

சங்கீதம் 29-3 - Psalms 29-3கர்த்தருடைய சத்தம் தண்ணீர்களின்மேல் தொனிக்கிறது; மகிமையுள்ள தேவன் முழங்குகிறார்; கர்த்தர் திரளான தண்ணீர்களின்மேல் இருக்கிறார்.

4 - கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமையுள்ளது; கர்த்தருடைய சத்தம் மகத்துவமுள்ளது.

English:- The Voice Of The Lord Is Powerful; The Voice Of The Lord Is Majestic.

சங்கீதம் 29-4 - Psalms 29-4கர்த்தருடைய சத்தம் வல்லமையுள்ளது; கர்த்தருடைய சத்தம் மகத்துவமுள்ளது.

5 - கர்த்தருடைய சத்தம் கேதுருமரங்களை முறிக்கிறது; கர்த்தர் லீபனோனின் கேதுருமரங்களை முறிக்கிறார்.

English:- The Voice Of The Lord Breaks The Cedars; The Lord Breaks In Pieces The Cedars Of Lebanon.

சங்கீதம் 29-5 - Psalms 29-5கர்த்தருடைய சத்தம் கேதுருமரங்களை முறிக்கிறது; கர்த்தர் லீபனோனின் கேதுருமரங்களை முறிக்கிறார்.

6 - அவைகளைக் கன்றுக்குட்டிகளைப்போலவும், லீபனோனையும் சீரியோனையும் காண்டாமிருகக் குட்டிகளைப்போலவும் துள்ளப்பண்ணுகிறார்.

English:- He Makes Lebanon Skip Like A Calf, Sirion Like A Young Wild Ox.

சங்கீதம் 29-6 - Psalms 29-6அவைகளைக் கன்றுக்குட்டிகளைப்போலவும், லீபனோனையும் சீரியோனையும் காண்டாமிருகக் குட்டிகளைப்போலவும் துள்ளப்பண்ணுகிறார்.

7 - கர்த்தருடைய சத்தம் அக்கினிஜுவாலைகளைப் பிளக்கும்.

English:- The Voice Of The Lord Strikes With Flashes Of Lightning.

சங்கீதம் 29-7 - Psalms 29-7கர்த்தருடைய சத்தம் அக்கினிஜுவாலைகளைப் பிளக்கும்.

8 - கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்தரத்தை அதிரப்பண்ணும்; கர்த்தர் காதேஸ் வனாந்தரத்தை அதிரப்பண்ணுகிறார்.

English:- The Voice Of The Lord Shakes The Desert; The Lord Shakes The Desert Of Kadesh.

சங்கீதம் 29-8 - Psalms 29-8கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்தரத்தை அதிரப்பண்ணும்; கர்த்தர் காதேஸ் வனாந்தரத்தை அதிரப்பண்ணுகிறார்.

9 - கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படி செய்து, காடுகளை வெளியாக்கும்; அவருடைய ஆலயத்திலுள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையைப் பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள்.

English:- The Voice Of The Lord Twists The Oaks And Strips The Forests Bare. And In His Temple All Cry, "Glory!"

சங்கீதம் 29-9 - Psalms 29-9கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படி செய்து, காடுகளை வெளியாக்கும்; அவருடைய ஆலயத்திலுள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையைப் பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள்.

10 - கர்த்தர் ஜலப்பிரவாகத்தின்மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார்; கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார்.

English:- The Lord Sits Enthroned Over The Flood; The Lord Is Enthroned As King Forever.


11 - கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் பெலன்கொடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதானம் அருளி, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்.

English:- The Lord Gives Strength To His People; The Lord Blesses His People With Peace.

சங்கீதம் 29-11 - Psalms 29-11கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் பெலன்கொடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதானம் அருளி, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்.


Previous Chapter Next Chapter