சங்கீதம் 24 – Psalms 24


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 24 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 24 In Tamil With English Reference


1 - பூமியும் அதின் நிறைவும், உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது.

English:- The Earth Is The Lord 'S, And Everything In It, The World, And All Who Live In It;

சங்கீதம் 24-1 - Psalms 24-1பூமியும் அதின் நிறைவும், உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது.

2 - அவரே அதைக் கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி, அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார்.

English:- For He Founded It Upon The Seas And Established It Upon The Waters.


3 - யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்?

English:- Who May Ascend The Hill Of The Lord ? Who May Stand In His Holy Place?

சங்கீதம் 24-3 - Psalms 24-3யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்?

4 - கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து, தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும், கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே.

English:- He Who Has Clean Hands And A Pure Heart, Who Does Not Lift Up His Soul To An Idol Or Swear By What Is False.

சங்கீதம் 24-4 - Psalms 24-4கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து, தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும், கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே.

5 - அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும், தன் இரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான்.

English:- He Will Receive Blessing From The Lord And Vindication From God His Savior.

சங்கீதம் 24-5 - Psalms 24-5அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும், தன் இரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான்.

6 - இதுவே அவரைத் தேடி விசாரித்து, அவருடைய சமுகத்தை நாடுகிற யாக்கோபு என்னும் சந்ததி. (சேலா.)

English:- Such Is The Generation Of Those Who Seek Him, Who Seek Your Face, O God Of Jacob. Selah

சங்கீதம் 24-6 - Psalms 24-6இதுவே அவரைத் தேடி விசாரித்து, அவருடைய சமுகத்தை நாடுகிற யாக்கோபு என்னும் சந்ததி. (சேலா.)

7 - வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள்; மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார்.

English:- Lift Up Your Heads, O You Gates; Be Lifted Up, You Ancient Doors, That The King Of Glory May Come In.

சங்கீதம் 24-7 - Psalms 24-7வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள்; மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார்.

8 - யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்தர்; அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்தராமே.

English:- Who Is This King Of Glory? The Lord Strong And Mighty, The Lord Mighty In Battle.

சங்கீதம் 24-8 - Psalms 24-8யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்தர்; அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்தராமே.

9 - வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள்; மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார்.

English:- Lift Up Your Heads, O You Gates; Lift Them Up, You Ancient Doors, That The King Of Glory May Come In.

சங்கீதம் 24-9 - Psalms 24-9வாசல்களே, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; அநாதி கதவுகளே, உயருங்கள்; மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார்.

10 - யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் சேனைகளின் கர்த்தரானவர்; அவரே மகிமையின் ராஜா. (சேலா.)

English:- Who Is He, This King Of Glory? The Lord Almighty- He Is The King Of Glory. Selah


Previous Chapter Next Chapter