சங்கீதம் 23 – Psalms 23


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 23 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 23 In Tamil With English Reference


1 - கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன்.

English:- The Lord Is My Shepherd, I Shall Not Be In Want.

சங்கீதம் 23-1 - Psalms 23-1கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன்.

2 - அவர் என்னைப் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய் விடுகிறார்.

English:- He Makes Me Lie Down In Green Pastures, He Leads Me Beside Quiet Waters,


3 - அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார்.

English:- He Restores My Soul. He Guides Me In Paths Of Righteousness For His Name's Sake.

சங்கீதம் 23-3 - Psalms 23-3அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார்.

4 - நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்; தேவரீர் என்னோடேகூட இருக்கிறீர்; உமது கோலும் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றும்.

English:- Even Though I Walk Through The Valley Of The Shadow Of Death, I Will Fear No Evil, For You Are With Me; Your Rod And Your Staff, They Comfort Me.

சங்கீதம் 23-4 - Psalms 23-4நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்; தேவரீர் என்னோடேகூட இருக்கிறீர்; உமது கோலும் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றும்.

5 - என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

English:- You Prepare A Table Before Me In The Presence Of My Enemies. You Anoint My Head With Oil; My Cup Overflows.

சங்கீதம் 23-5 - Psalms 23-5என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம்பண்ணுகிறீர்; என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது.

6 - என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.

English:- Surely Goodness And Love Will Follow Me All The Days Of My Life, And I Will Dwell In The House Of The Lord Forever.

சங்கீதம் 23-6 - Psalms 23-6என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்; நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.


Previous Chapter Next Chapter