சங்கீதம் 16 – Psalms 16


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 16 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 16 In Tamil With English Reference


1 - தேவனே, என்னைக் காப்பாற்றும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்.

English:- Keep Me Safe, O God, For In You I Take Refuge.

சங்கீதம் 16-1 - Psalms 16-1தேவனே, என்னைக் காப்பாற்றும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்.

2 - என் நெஞ்சமே, நீ கர்த்தரை நோக்கி: தேவரீர், என் ஆண்டவராயிருக்கிறீர், என் செல்வம் உமக்கு வேண்டியதாயிராமல்,

English:- I Said To The Lord , "You Are My Lord; Apart From You I Have No Good Thing."


3 - பூமியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும், நான் என் முழுப் பிரியத்தையும் வைத்திருக்கிற மகாத்துமாக்களுக்கும், அது வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று சொன்னாய்.

English:- As For The Saints Who Are In The Land, They Are The Glorious Ones In Whom Is All My Delight.

சங்கீதம் 16-3 - Psalms 16-3பூமியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும், நான் என் முழுப் பிரியத்தையும் வைத்திருக்கிற மகாத்துமாக்களுக்கும், அது வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று சொன்னாய்.

4 - அந்நியதேவனை நாடிப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு வேதனைகள் பெருகும்; அவர்கள் செலுத்துகிற இரத்த பானபலிகளை நான் செலுத்தமாட்டேன், அவர்கள் நாமங்களை என் உதடுகளினால் உச்சரிக்கவுமாட்டேன்.

English:- The Sorrows Of Those Will Increase Who Run After Other Gods. I Will Not Pour Out Their Libations Of Blood Or Take Up Their Names On My Lips.

சங்கீதம் 16-4 - Psalms 16-4அந்நியதேவனை நாடிப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு வேதனைகள் பெருகும்; அவர்கள் செலுத்துகிற இரத்த பானபலிகளை நான் செலுத்தமாட்டேன், அவர்கள் நாமங்களை என் உதடுகளினால் உச்சரிக்கவுமாட்டேன்.

5 - கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர்; என் சுதந்தரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர்.

English:- Lord , You Have Assigned Me My Portion And My Cup; You Have Made My Lot Secure.

சங்கீதம் 16-5 - Psalms 16-5கர்த்தர் என் சுதந்தரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர்; என் சுதந்தரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர்.

6 - நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்குப் பங்கு கிடைத்தது; ஆம், சிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு.

English:- The Boundary Lines Have Fallen For Me In Pleasant Places; Surely I Have A Delightful Inheritance.

சங்கீதம் 16-6 - Psalms 16-6நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்குப் பங்கு கிடைத்தது; ஆம், சிறப்பான சுதந்தரம் எனக்கு உண்டு.

7 - எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரைத் துதிப்பேன்; இராக்காலங்களிலும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும்.

English:- I Will Praise The Lord , Who Counsels Me; Even At Night My Heart Instructs Me.

சங்கீதம் 16-7 - Psalms 16-7எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரைத் துதிப்பேன்; இராக்காலங்களிலும் என் உள்ளிந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்தும்.

8 - கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

English:- I Have Set The Lord Always Before Me. Because He Is At My Right Hand, I Will Not Be Shaken.

சங்கீதம் 16-8 - Psalms 16-8கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை.

9 - ஆகையால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் மகிமை களிகூர்ந்தது; என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடே தங்கியிருக்கும்.

English:- Therefore My Heart Is Glad And My Tongue Rejoices; My Body Also Will Rest Secure,

சங்கீதம் 16-9 - Psalms 16-9ஆகையால் என் இருதயம் பூரித்தது, என் மகிமை களிகூர்ந்தது; என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடே தங்கியிருக்கும்.

10 - என் ஆத்துமாவைப் பாதாளத்தில் விடீர்; உம்முடைய பரிசுத்தவானை அழிவைக் காணவொட்டீர்.

English:- Because You Will Not Abandon Me To The Grave, Nor Will You Let Your Holy One See Decay.


11 - ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.

English:- You Have Made Known To Me The Path Of Life; You Will Fill Me With Joy In Your Presence, With Eternal Pleasures At Your Right Hand.

சங்கீதம் 16-11 - Psalms 16-11ஜீவமார்க்கத்தை எனக்குத் தெரியப்படுத்துவீர்; உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு.


Previous Chapter Next Chapter