சங்கீதம் 133 – Psalms 133


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 133 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 133 In Tamil With English Reference


1 - இதோ, சகோதரர் ஒருமித்து வாசம்பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது?

English:- How Good And Pleasant It Is When Brothers Live Together In Unity!

சங்கீதம் 133-1 - Psalms 133-1இதோ, சகோதரர் ஒருமித்து வாசம்பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமுமானது?

2 - அது ஆரோனுடைய சிரசின்மேல் ஊற்றப்பட்டு, அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறதும், அவனுடைய அங்கிகளின்மேல் இறங்குகிறதுமான நல்ல தைலத்துக்கும்,

English:- It Is Like Precious Oil Poured On The Head, Running Down On The Beard, Running Down On Aaron's Beard, Down Upon The Collar Of His Robes.


3 - எர்மோன்மேலும், சீயோன் பர்வதங்கள்மேலும் இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது; அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார்.

English:- It Is As If The Dew Of Hermon Were Falling On Mount Zion. For There The Lord Bestows His Blessing, Even Life Forevermore.

சங்கீதம் 133-3 - Psalms 133-3எர்மோன்மேலும், சீயோன் பர்வதங்கள்மேலும் இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது; அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார்.


Previous Chapter Next Chapter