சங்கீதம் 118 – Psalms 118


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 118 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 118 In Tamil With English Reference


1 - கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

English:- Give Thanks To The Lord , For He Is Good; His Love Endures Forever.

சங்கீதம் 118-1 - Psalms 118-1கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

2 - அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதென்று இஸ்ரவேல் சொல்வதாக.

English:- Let Israel Say: "His Love Endures Forever."


3 - அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதென்று, ஆரோனின் குடும்பத்தார் சொல்வார்களாக.

English:- Let The House Of Aaron Say: "His Love Endures Forever."

சங்கீதம் 118-3 - Psalms 118-3அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதென்று, ஆரோனின் குடும்பத்தார் சொல்வார்களாக.

4 - அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதென்று, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவர்கள் சொல்வார்களாக.

English:- Let Those Who Fear The Lord Say: "His Love Endures Forever."

சங்கீதம் 118-4 - Psalms 118-4அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதென்று, கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிறவர்கள் சொல்வார்களாக.

5 - நெருக்கத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன், கர்த்தர் என்னைக் கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார்.

English:- In My Anguish I Cried To The Lord , And He Answered By Setting Me Free.

சங்கீதம் 118-5 - Psalms 118-5நெருக்கத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன், கர்த்தர் என்னைக் கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார்.

6 - கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், நான் பயப்படேன்; மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான்?

English:- The Lord Is With Me; I Will Not Be Afraid. What Can Man Do To Me?

சங்கீதம் 118-6 - Psalms 118-6கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், நான் பயப்படேன்; மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான்?

7 - எனக்கு அநுகூலம் பண்ணுகிறவர்கள் நடுவில் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார்; என் சத்துருக்களில் சரிக்கட்டுதலைக் காண்பேன்.

English:- The Lord Is With Me; He Is My Helper. I Will Look In Triumph On My Enemies.

சங்கீதம் 118-7 - Psalms 118-7எனக்கு அநுகூலம் பண்ணுகிறவர்கள் நடுவில் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார்; என் சத்துருக்களில் சரிக்கட்டுதலைக் காண்பேன்.

8 - மனுஷனை நம்புவதைப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம்.

English:- It Is Better To Take Refuge In The Lord Than To Trust In Man.

சங்கீதம் 118-8 - Psalms 118-8மனுஷனை நம்புவதைப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம்.

9 - பிரபுக்களை நம்புவதைப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம்.

English:- It Is Better To Take Refuge In The Lord Than To Trust In Princes.

சங்கீதம் 118-9 - Psalms 118-9பிரபுக்களை நம்புவதைப்பார்க்கிலும், கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாயிருப்பதே நலம்.

10 - எல்லா ஜாதியாரும் என்னை வளைந்துகொள்ளுகிறார்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களைச் சங்கரிப்பேன்.

English:- All The Nations Surrounded Me, But In The Name Of The Lord I Cut Them Off.


11 - என்னைச் சுற்றிலும் வளைந்துகொள்ளுகிறார்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களைச் சங்கரிப்பேன்.

English:- They Surrounded Me On Every Side, But In The Name Of The Lord I Cut Them Off.

சங்கீதம் 118-11 - Psalms 118-11என்னைச் சுற்றிலும் வளைந்துகொள்ளுகிறார்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களைச் சங்கரிப்பேன்.

12 - தேனீக்களைப்போல என்னை வளைந்துகொள்ளுகிறார்கள்; முள்ளில் பற்றின நெருப்பைப்போல அணைந்து போவார்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களைச் சங்கரிப்பேன்.

English:- They Swarmed Around Me Like Bees, But They Died Out As Quickly As Burning Thorns; In The Name Of The Lord I Cut Them Off.

சங்கீதம் 118-12 - Psalms 118-12தேனீக்களைப்போல என்னை வளைந்துகொள்ளுகிறார்கள்; முள்ளில் பற்றின நெருப்பைப்போல அணைந்து போவார்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தினால் அவர்களைச் சங்கரிப்பேன்.

13 - நான் விழும்படி நீ என்னைத் தள்ளினாய்; கர்த்தரோ எனக்கு உதவிசெய்தார்.

English:- I Was Pushed Back And About To Fall, But The Lord Helped Me.

சங்கீதம் 118-13 - Psalms 118-13நான் விழும்படி நீ என்னைத் தள்ளினாய்; கர்த்தரோ எனக்கு உதவிசெய்தார்.

14 - கர்த்தர் என் பெலனும், என் கீதமுமானவர்; அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானார்.

English:- The Lord Is My Strength And My Song; He Has Become My Salvation.

சங்கீதம் 118-14 - Psalms 118-14கர்த்தர் என் பெலனும், என் கீதமுமானவர்; அவர் எனக்கு இரட்சிப்புமானார்.

15 - நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் கெம்பீரசத்தம் உண்டு; கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமஞ்செய்யும்.

English:- Shouts Of Joy And Victory Resound In The Tents Of The Righteous: "The Lord 'S Right Hand Has Done Mighty Things!

சங்கீதம் 118-15 - Psalms 118-15நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் கெம்பீரசத்தம் உண்டு; கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமஞ்செய்யும்.

16 - கர்த்தரின் வலதுகரம் உயர்ந்திருக்கிறது; கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமஞ்செய்யும்.

English:- The Lord 'S Right Hand Is Lifted High; The Lord 'S Right Hand Has Done Mighty Things!"

சங்கீதம் 118-16 - Psalms 118-16கர்த்தரின் வலதுகரம் உயர்ந்திருக்கிறது; கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமஞ்செய்யும்.

17 - நான் சாவாமல், பிழைத்திருந்து, கர்த்தருடைய செய்கைகளை விவரிப்பேன்.

English:- I Will Not Die But Live, And Will Proclaim What The Lord Has Done.

சங்கீதம் 118-17 - Psalms 118-17நான் சாவாமல், பிழைத்திருந்து, கர்த்தருடைய செய்கைகளை விவரிப்பேன்.

18 - கர்த்தர் என்னை வெகுவாய்த் தண்டித்தும், என்னைச் சாவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கவில்லை.

English:- The Lord Has Chastened Me Severely, But He Has Not Given Me Over To Death.

சங்கீதம் 118-18 - Psalms 118-18கர்த்தர் என்னை வெகுவாய்த் தண்டித்தும், என்னைச் சாவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கவில்லை.

19 - நீதியின் வாசல்களைத் திறவுங்கள்; நான் அவைகளுக்குள் பிரவேசித்துக் கர்த்தரைத் துதிப்பேன்.

English:- Open For Me The Gates Of Righteousness; I Will Enter And Give Thanks To The Lord .

சங்கீதம் 118-19 - Psalms 118-19நீதியின் வாசல்களைத் திறவுங்கள்; நான் அவைகளுக்குள் பிரவேசித்துக் கர்த்தரைத் துதிப்பேன்.

20 - கர்த்தரின் வாசல் இதுவே; நீதிமான்கள் இதற்குள் பிரவேசிப்பார்கள்.

English:- This Is The Gate Of The Lord Through Which The Righteous May Enter.


21 - நீர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, எனக்கு இரட்சிப்பாயிருந்தபடியால், நான் உம்மைத் துதிப்பேன்.

English:- I Will Give You Thanks, For You Answered Me; You Have Become My Salvation.

சங்கீதம் 118-21 - Psalms 118-21நீர் எனக்குச் செவிகொடுத்து, எனக்கு இரட்சிப்பாயிருந்தபடியால், நான் உம்மைத் துதிப்பேன்.

22 - வீடுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே, மூலைக்குத் தலைக்கல்லாயிற்று.

English:- The Stone The Builders Rejected Has Become The Capstone;

சங்கீதம் 118-22 - Psalms 118-22வீடுகட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே, மூலைக்குத் தலைக்கல்லாயிற்று.

23 - அது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது.

English:- The Lord Has Done This, And It Is Marvelous In Our Eyes.

சங்கீதம் 118-23 - Psalms 118-23அது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது.

24 - இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம்.

English:- This Is The Day The Lord Has Made; Let Us Rejoice And Be Glad In It.

சங்கீதம் 118-24 - Psalms 118-24இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம்.

25 - கர்த்தாவே, இரட்சியும்; கர்த்தாவே, காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும்.

English:- O Lord , Save Us; O Lord , Grant Us Success.

சங்கீதம் 118-25 - Psalms 118-25கர்த்தாவே, இரட்சியும்; கர்த்தாவே, காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணும்.

26 - கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர்; கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம்.

English:- Blessed Is He Who Comes In The Name Of The Lord . From The House Of The Lord We Bless You.

சங்கீதம் 118-26 - Psalms 118-26கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர்; கர்த்தருடைய ஆலயத்திலிருந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம்.

27 - கர்த்தர் நம்மைப் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார்; பண்டிகைப்பலியைக் கொண்டுபோய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள்.

English:- The Lord Is God, And He Has Made His Light Shine Upon Us. With Boughs In Hand, Join In The Festal Procession Up To The Horns Of The Altar.

சங்கீதம் 118-27 - Psalms 118-27கர்த்தர் நம்மைப் பிரகாசிப்பிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார்; பண்டிகைப்பலியைக் கொண்டுபோய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளில் கயிறுகளால் கட்டுங்கள்.

28 - நீர் என் தேவன், நான் உம்மைத் துதிப்பேன்; நீர் என் தேவன், நான் உம்மை உயர்த்துவேன்.

English:- You Are My God, And I Will Give You Thanks; You Are My God, And I Will Exalt You.

சங்கீதம் 118-28 - Psalms 118-28நீர் என் தேவன், நான் உம்மைத் துதிப்பேன்; நீர் என் தேவன், நான் உம்மை உயர்த்துவேன்.

29 - கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

English:- Give Thanks To The Lord , For He Is Good; His Love Endures Forever.

சங்கீதம் 118-29 - Psalms 118-29கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.


Previous Chapter Next Chapter