சங்கீதம் 117 – Psalms 117


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 117 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 117 In Tamil With English Reference


1 - ஜாதிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; ஜனங்களே, எல்லாரும் அவரைப் போற்றுங்கள்.

English:- Praise The Lord , All You Nations; Extol Him, All You Peoples.

சங்கீதம் 117-1 - Psalms 117-1ஜாதிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; ஜனங்களே, எல்லாரும் அவரைப் போற்றுங்கள்.

2 - அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை பெரியது, கர்த்தரின் உண்மை என்றென்றைக்குமுள்ளது. அல்லேலூயா.

English:- For Great Is His Love Toward Us, And The Faithfulness Of The Lord Endures Forever. Praise The Lord .


Previous Chapter Next Chapter