சங்கீதம் 113 – Psalms 113


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 113 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 113 In Tamil With English Reference


1 - அல்லேலூயா, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, துதியுங்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தைத் துதியுங்கள்.

English:- Praise The Lord . Praise, O Servants Of The Lord , Praise The Name Of The Lord .

சங்கீதம் 113-1 - Psalms 113-1அல்லேலூயா, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, துதியுங்கள்; கர்த்தருடைய நாமத்தைத் துதியுங்கள்.

2 - இதுமுதல் என்றென்றைக்கும் கர்த்தருடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்படக்கடவது.

English:- Let The Name Of The Lord Be Praised, Both Now And Forevermore.


3 - சூரியன் உதிக்கும் திசைதொடங்கி, அஸ்தமிக்கும் திசைமட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக.

English:- From The Rising Of The Sun To The Place Where It Sets, The Name Of The Lord Is To Be Praised.

சங்கீதம் 113-3 - Psalms 113-3சூரியன் உதிக்கும் திசைதொடங்கி, அஸ்தமிக்கும் திசைமட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக.

4 - கர்த்தர் எல்லா ஜாதிகள்மேலும் உயர்ந்தவர்; அவருடைய மகிமை வானங்களுக்கு மேலானது.

English:- The Lord Is Exalted Over All The Nations, His Glory Above The Heavens.

சங்கீதம் 113-4 - Psalms 113-4கர்த்தர் எல்லா ஜாதிகள்மேலும் உயர்ந்தவர்; அவருடைய மகிமை வானங்களுக்கு மேலானது.

5 - உன்னதங்களில் வாசம்பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்குச் சமானமானவர் யார்?

English:- Who Is Like The Lord Our God, The One Who Sits Enthroned On High,

சங்கீதம் 113-5 - Psalms 113-5உன்னதங்களில் வாசம்பண்ணுகிற நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்குச் சமானமானவர் யார்?

6 - அவர் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார்.

English:- Who Stoops Down To Look On The Heavens And The Earth?

சங்கீதம் 113-6 - Psalms 113-6அவர் வானத்திலும் பூமியிலுமுள்ளவைகளைப் பார்க்கும்படி தம்மைத் தாழ்த்துகிறார்.

7 - அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்.

English:- He Raises The Poor From The Dust And Lifts The Needy From The Ash Heap;

சங்கீதம் 113-7 - Psalms 113-7அவர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து தூக்கிவிடுகிறார்; எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார்.

8 - அவனைப் பிரபுக்களோடும், தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்காரப்பண்ணுகிறார்.

English:- He Seats Them With Princes, With The Princes Of Their People.

சங்கீதம் 113-8 - Psalms 113-8அவனைப் பிரபுக்களோடும், தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்காரப்பண்ணுகிறார்.

9 - மலடியைச் சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாய்ச்சியாக்கி, வீட்டிலே குடியிருக்கப்பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா.

English:- He Settles The Barren Woman In Her Home As A Happy Mother Of Children. Praise The Lord .

சங்கீதம் 113-9 - Psalms 113-9மலடியைச் சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாய்ச்சியாக்கி, வீட்டிலே குடியிருக்கப்பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா.


Previous Chapter Next Chapter