சங்கீதம் 108 – Psalms 108


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 108 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 108 In Tamil With English Reference


1 - தேவனே, என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது; நான் பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன், என் மகிமையும் பாடும்.

English:- My Heart Is Steadfast, O God; I Will Sing And Make Music With All My Soul.

சங்கீதம் 108-1 - Psalms 108-1தேவனே, என் இருதயம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது; நான் பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன், என் மகிமையும் பாடும்.

2 - வீணையே, சுரமண்டலமே, விழியுங்கள்; நான் அதிகாலையில் விழிப்பேன்.

English:- Awake, Harp And Lyre! I Will Awaken The Dawn.


3 - கர்த்தாவே, ஜனங்களுக்குள்ளே உம்மைத் துதிப்பேன்; ஜாதிகளுக்குள்ளே உம்மைக் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.

English:- I Will Praise You, O Lord , Among The Nations; I Will Sing Of You Among The Peoples.

சங்கீதம் 108-3 - Psalms 108-3கர்த்தாவே, ஜனங்களுக்குள்ளே உம்மைத் துதிப்பேன்; ஜாதிகளுக்குள்ளே உம்மைக் கீர்த்தனம்பண்ணுவேன்.

4 - உமது கிருபை வானங்களுக்குமேலாகவும், உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள் பரியந்தமும் எட்டுகிறது.

English:- For Great Is Your Love, Higher Than The Heavens; Your Faithfulness Reaches To The Skies.

சங்கீதம் 108-4 - Psalms 108-4உமது கிருபை வானங்களுக்குமேலாகவும், உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள் பரியந்தமும் எட்டுகிறது.

5 - தேவனே, வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்திரும்; உமது மகிமை பூமியனைத்தின்மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக.

English:- Be Exalted, O God, Above The Heavens, And Let Your Glory Be Over All The Earth.

சங்கீதம் 108-5 - Psalms 108-5தேவனே, வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்திரும்; உமது மகிமை பூமியனைத்தின்மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக.

6 - உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும் பொருட்டு, உமது வலதுகரத்தினால் இரட்சித்து, எங்கள் ஜெபத்தைக் கேட்டருளும்.

English:- Save Us And Help Us With Your Right Hand, That Those You Love May Be Delivered.

சங்கீதம் 108-6 - Psalms 108-6உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும் பொருட்டு, உமது வலதுகரத்தினால் இரட்சித்து, எங்கள் ஜெபத்தைக் கேட்டருளும்.

7 - தேவன் தமது பரிசுத்தத்தைக்கொண்டு விளம்பினார்; ஆகையால் களிகூருவேன்; சீகேமைப் பங்கிட்டு, சுக்கோத்தின் பள்ளத்தாக்கை அளந்துகொள்ளுவேன்.

English:- God Has Spoken From His Sanctuary: "In Triumph I Will Parcel Out Shechem And Measure Off The Valley Of Succoth.

சங்கீதம் 108-7 - Psalms 108-7தேவன் தமது பரிசுத்தத்தைக்கொண்டு விளம்பினார்; ஆகையால் களிகூருவேன்; சீகேமைப் பங்கிட்டு, சுக்கோத்தின் பள்ளத்தாக்கை அளந்துகொள்ளுவேன்.

8 - கீலேயாத் என்னுடையது, மனாசேயும் என்னுடையது; எப்பிராயீம் என் தலையின் பெலன், யூதா என் நியாயப்பிரமாணிகன்.

English:- Gilead Is Mine, Manasseh Is Mine; Ephraim Is My Helmet, Judah My Scepter.

சங்கீதம் 108-8 - Psalms 108-8கீலேயாத் என்னுடையது, மனாசேயும் என்னுடையது; எப்பிராயீம் என் தலையின் பெலன், யூதா என் நியாயப்பிரமாணிகன்.

9 - மோவாப் என் பாதபாத்திரம்; ஏதோமின்மேல் என் பாதரட்சையை எறிவேன்; பெலிஸ்தியாவின்மேல் ஆர்ப்பரிப்பேன்.

English:- Moab Is My Washbasin, Upon Edom I Toss My Sandal; Over Philistia I Shout In Triumph."

சங்கீதம் 108-9 - Psalms 108-9மோவாப் என் பாதபாத்திரம்; ஏதோமின்மேல் என் பாதரட்சையை எறிவேன்; பெலிஸ்தியாவின்மேல் ஆர்ப்பரிப்பேன்.

10 - அரணான பட்டணத்திற்குள் என்னை நடத்திக்கொண்டு போகிறவன் யார்? ஏதோம்மட்டும் எனக்கு வழிகாட்டுகிறவன் யார்?

English:- Who Will Bring Me To The Fortified City? Who Will Lead Me To Edom?


11 - எங்கள் சேனைகளோடே புறப்படாமலிருந்த தேவரீரல்லவா? எங்களைத் தள்ளிவிட்டிருந்த தேவரீரல்லவா?

English:- Is It Not You, O God, You Who Have Rejected Us And No Longer Go Out With Our Armies?

சங்கீதம் 108-11 - Psalms 108-11எங்கள் சேனைகளோடே புறப்படாமலிருந்த தேவரீரல்லவா? எங்களைத் தள்ளிவிட்டிருந்த தேவரீரல்லவா?

12 - இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவிசெய்யும்; மனுஷனுடைய உதவி விருதா.

English:- Give Us Aid Against The Enemy, For The Help Of Man Is Worthless.

சங்கீதம் 108-12 - Psalms 108-12இக்கட்டில் எங்களுக்கு உதவிசெய்யும்; மனுஷனுடைய உதவி விருதா.

13 - தேவனாலே பராக்கிரமஞ்செய்வோம்; அவரே எங்கள் சத்துருக்களை மிதித்துப்போடுவார்.

English:- With God We Will Gain The Victory, And He Will Trample Down Our Enemies.

சங்கீதம் 108-13 - Psalms 108-13தேவனாலே பராக்கிரமஞ்செய்வோம்; அவரே எங்கள் சத்துருக்களை மிதித்துப்போடுவார்.


Previous Chapter Next Chapter