சங்கீதம் 106 – Psalms 106


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் சங்கீதம் அதிகாரம் 106 – Read Holy Bible Book Of Psalms Chapter 106 In Tamil With English Reference


1 - அல்லேலூயா, கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

English:- Praise The Lord . Give Thanks To The Lord , For He Is Good; His Love Endures Forever.

சங்கீதம் 106-1 - Psalms 106-1அல்லேலூயா, கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது.

2 - கர்த்தருடைய வல்லமையான செய்கைகளைச் சொல்லி, அவருடைய துதியையெல்லாம் பிரஸ்தாபப்படுத்தத்தக்கவன் யார்?

English:- Who Can Proclaim The Mighty Acts Of The Lord Or Fully Declare His Praise?


3 - நியாயத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், எக்காலத்திலும் நீதியைச்செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள்.

English:- Blessed Are They Who Maintain Justice, Who Constantly Do What Is Right.

சங்கீதம் 106-3 - Psalms 106-3நியாயத்தைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், எக்காலத்திலும் நீதியைச்செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள்.

4 - கர்த்தாவே, நீர் தெரிந்துகொண்டவர்களின் நன்மையை நான் கண்டு, உம்முடைய ஜாதியின் மகிழ்ச்சியால் மகிழ்ந்து, உம்முடைய சுதந்தரத்தோடே மேன்மைபாராட்டும்படிக்கு,

English:- Remember Me, O Lord , When You Show Favor To Your People, Come To My Aid When You Save Them,

சங்கீதம் 106-4 - Psalms 106-4கர்த்தாவே, நீர் தெரிந்துகொண்டவர்களின் நன்மையை நான் கண்டு, உம்முடைய ஜாதியின் மகிழ்ச்சியால் மகிழ்ந்து, உம்முடைய சுதந்தரத்தோடே மேன்மைபாராட்டும்படிக்கு,

5 - உம்முடைய ஜனங்களுக்கு நீர் பாராட்டும் கிருபையின்படி என்னை நினைத்து, உம்முடைய இரட்சிப்பினால் என்னைச் சந்தித்தருளும்.

English:- That I May Enjoy The Prosperity Of Your Chosen Ones, That I May Share In The Joy Of Your Nation And Join Your Inheritance In Giving Praise.

சங்கீதம் 106-5 - Psalms 106-5உம்முடைய ஜனங்களுக்கு நீர் பாராட்டும் கிருபையின்படி என்னை நினைத்து, உம்முடைய இரட்சிப்பினால் என்னைச் சந்தித்தருளும்.

6 - எங்கள் பிதாக்களோடுங்கூட நாங்களும் பாவஞ்செய்து, அக்கிரமம் நடப்பித்து, ஆகாமியம்பண்ணினோம்.

English:- We Have Sinned, Even As Our Fathers Did; We Have Done Wrong And Acted Wickedly.

சங்கீதம் 106-6 - Psalms 106-6எங்கள் பிதாக்களோடுங்கூட நாங்களும் பாவஞ்செய்து, அக்கிரமம் நடப்பித்து, ஆகாமியம்பண்ணினோம்.

7 - எங்கள் பிதாக்கள் எகிப்திலே உம்முடைய அதிசயங்களை உணராமலும், உம்முடைய கிருபைகளின் திரட்சியை நினையாமலும் போய், சிவந்தசமுத்திர ஓரத்திலே கலகம்பண்ணினார்கள்.

English:- When Our Fathers Were In Egypt, They Gave No Thought To Your Miracles; They Did Not Remember Your Many Kindnesses, And They Rebelled By The Sea, The Red Sea.

சங்கீதம் 106-7 - Psalms 106-7எங்கள் பிதாக்கள் எகிப்திலே உம்முடைய அதிசயங்களை உணராமலும், உம்முடைய கிருபைகளின் திரட்சியை நினையாமலும் போய், சிவந்தசமுத்திர ஓரத்திலே கலகம்பண்ணினார்கள்.

8 - ஆனாலும் அவர் தமது வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் அவர்களை இரட்சித்தார்.

English:- Yet He Saved Them For His Name's Sake, To Make His Mighty Power Known.

சங்கீதம் 106-8 - Psalms 106-8ஆனாலும் அவர் தமது வல்லமையை வெளிப்படுத்தும்படி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் அவர்களை இரட்சித்தார்.

9 - அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தை அதட்டினார், அது வற்றிப்போயிற்று; வெட்டாந்தரையில் நடக்கிறதுபோல அவர்களை ஆழங்களில் நடந்துபோகப்பண்ணினார்.

English:- He Rebuked The Red Sea, And It Dried Up; He Led Them Through The Depths As Through A Desert.

சங்கீதம் 106-9 - Psalms 106-9அவர் சிவந்த சமுத்திரத்தை அதட்டினார், அது வற்றிப்போயிற்று; வெட்டாந்தரையில் நடக்கிறதுபோல அவர்களை ஆழங்களில் நடந்துபோகப்பண்ணினார்.

10 - பகைஞன் கைக்கு அவர்களை விலக்கி இரட்சித்து, சத்துருவின் கைக்கு அவர்களை விலக்கி மீட்டார்.

English:- He Saved Them From The Hand Of The Foe; From The Hand Of The Enemy He Redeemed Them.


11 - அவர்கள் சத்துருக்களைத் தண்ணீர்கள் மூடிக்கொண்டது; அவர்களில் ஒருவனும் மீந்திருக்கவில்லை.

English:- The Waters Covered Their Adversaries; Not One Of Them Survived.

சங்கீதம் 106-11 - Psalms 106-11அவர்கள் சத்துருக்களைத் தண்ணீர்கள் மூடிக்கொண்டது; அவர்களில் ஒருவனும் மீந்திருக்கவில்லை.

12 - அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசித்து, அவருடைய துதியைப் பாடினார்கள்.

English:- Then They Believed His Promises And Sang His Praise.

சங்கீதம் 106-12 - Psalms 106-12அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசித்து, அவருடைய துதியைப் பாடினார்கள்.

13 - ஆனாலும் சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள்; அவருடைய ஆலோசனைக்கு அவர்கள் காத்திராமல்,

English:- But They Soon Forgot What He Had Done And Did Not Wait For His Counsel.

சங்கீதம் 106-13 - Psalms 106-13ஆனாலும் சீக்கிரமாய் அவருடைய கிரியைகளை மறந்தார்கள்; அவருடைய ஆலோசனைக்கு அவர்கள் காத்திராமல்,

14 - வனாந்தரத்திலே இச்சையுள்ளவர்களாகி, அவாந்தரவெளியிலே தேவனைப் பரீட்சைபார்த்தார்கள்.

English:- In The Desert They Gave In To Their Craving; In The Wasteland They Put God To The Test.

சங்கீதம் 106-14 - Psalms 106-14வனாந்தரத்திலே இச்சையுள்ளவர்களாகி, அவாந்தரவெளியிலே தேவனைப் பரீட்சைபார்த்தார்கள்.

15 - அப்பொழுது அவர்கள் கேட்டதை அவர்களுக்குக் கொடுத்தார், அவர்கள் ஆத்துமாக்களிலோ இளைப்பை அனுப்பினார்.

English:- So He Gave Them What They Asked For, But Sent A Wasting Disease Upon Them.

சங்கீதம் 106-15 - Psalms 106-15அப்பொழுது அவர்கள் கேட்டதை அவர்களுக்குக் கொடுத்தார், அவர்கள் ஆத்துமாக்களிலோ இளைப்பை அனுப்பினார்.

16 - பாளயத்தில் அவர்கள் மோசேயின்மேலும், கர்த்தருடைய பரிசுத்தனாகிய ஆரோனின்மேலும் பொறாமைகொண்டார்கள்.

English:- In The Camp They Grew Envious Of Moses And Of Aaron, Who Was Consecrated To The Lord .

சங்கீதம் 106-16 - Psalms 106-16பாளயத்தில் அவர்கள் மோசேயின்மேலும், கர்த்தருடைய பரிசுத்தனாகிய ஆரோனின்மேலும் பொறாமைகொண்டார்கள்.

17 - பூமி பிளந்து தாத்தானை விழுங்கி, அபிராமின் கூட்டத்தாரை மூடிப்போட்டது.

English:- The Earth Opened Up And Swallowed Dathan; It Buried The Company Of Abiram.

சங்கீதம் 106-17 - Psalms 106-17பூமி பிளந்து தாத்தானை விழுங்கி, அபிராமின் கூட்டத்தாரை மூடிப்போட்டது.

18 - அவர்கள் கூட்டத்தில் அக்கினிபற்றியெரிந்தது; அக்கினிஜுவாலை துன்மார்க்கரை எரித்துப்போட்டது.

English:- Fire Blazed Among Their Followers; A Flame Consumed The Wicked.

சங்கீதம் 106-18 - Psalms 106-18அவர்கள் கூட்டத்தில் அக்கினிபற்றியெரிந்தது; அக்கினிஜுவாலை துன்மார்க்கரை எரித்துப்போட்டது.

19 - அவர்கள் ஓரேபிலே ஒரு கன்றுக்குட்டியையுண்டாக்கி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்தை நமஸ்கரித்தார்கள்.

English:- At Horeb They Made A Calf And Worshiped An Idol Cast From Metal.

சங்கீதம் 106-19 - Psalms 106-19அவர்கள் ஓரேபிலே ஒரு கன்றுக்குட்டியையுண்டாக்கி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரகத்தை நமஸ்கரித்தார்கள்.

20 - தங்கள் மகிமையைப் புல்லைத் தின்கிற மாட்டின் சாயலாக மாற்றினார்கள்.

English:- They Exchanged Their Glory For An Image Of A Bull, Which Eats Grass.


21 - எகிப்திலே பெரிய கிரியைகளையும், காமின் தேசத்திலே அதிசயங்களையும், சிவந்த சமுத்திரத்தண்டையிலே பயங்கரமானவைகளையும் செய்தவராகிய,

English:- They Forgot The God Who Saved Them, Who Had Done Great Things In Egypt,

சங்கீதம் 106-21 - Psalms 106-21எகிப்திலே பெரிய கிரியைகளையும், காமின் தேசத்திலே அதிசயங்களையும், சிவந்த சமுத்திரத்தண்டையிலே பயங்கரமானவைகளையும் செய்தவராகிய,

22 - தங்கள் இரட்சகரான தேவனை மறந்தார்கள்.

English:- Miracles In The Land Of Ham And Awesome Deeds By The Red Sea.

சங்கீதம் 106-22 - Psalms 106-22தங்கள் இரட்சகரான தேவனை மறந்தார்கள்.

23 - ஆகையால், அவர்களை நாசம்பண்ணுவேன் என்றார்; அப்பொழுது அவரால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட மோசே, அவர்களை அவர் அழிக்காதபடிக்கு, அவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும்பொருட்டு, அவருக்கு முன்பாகத் திறப்பின் வாயிலே நின்றான்.

English:- So He Said He Would Destroy Them- Had Not Moses, His Chosen One, Stood In The Breach Before Him To Keep His Wrath From Destroying Them.

சங்கீதம் 106-23 - Psalms 106-23ஆகையால், அவர்களை நாசம்பண்ணுவேன் என்றார்; அப்பொழுது அவரால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட மோசே, அவர்களை அவர் அழிக்காதபடிக்கு, அவருடைய உக்கிரத்தை ஆற்றும்பொருட்டு, அவருக்கு முன்பாகத் திறப்பின் வாயிலே நின்றான்.

24 - அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசியாமல், இச்சிக்கப்படத்தக்க தேசத்தை அசட்டைபண்ணினார்கள்.

English:- Then They Despised The Pleasant Land; They Did Not Believe His Promise.

சங்கீதம் 106-24 - Psalms 106-24அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசியாமல், இச்சிக்கப்படத்தக்க தேசத்தை அசட்டைபண்ணினார்கள்.

25 - கர்த்தருடைய சத்தத்திற்குச் செவிகொடாமல், தங்கள் கூடாரங்களில் முறுமுறுத்தார்கள்.

English:- They Grumbled In Their Tents And Did Not Obey The Lord .

சங்கீதம் 106-25 - Psalms 106-25கர்த்தருடைய சத்தத்திற்குச் செவிகொடாமல், தங்கள் கூடாரங்களில் முறுமுறுத்தார்கள்.

26 - அப்பொழுது அவர்கள் வனாந்தரத்திலே மடியவும், அவர்கள் சந்ததி ஜாதிகளுக்குள்ளே அழியவும்,

English:- So He Swore To Them With Uplifted Hand That He Would Make Them Fall In The Desert,

சங்கீதம் 106-26 - Psalms 106-26அப்பொழுது அவர்கள் வனாந்தரத்திலே மடியவும், அவர்கள் சந்ததி ஜாதிகளுக்குள்ளே அழியவும்,

27 - அவர்கள் பற்பல தேசங்களிலே சிதறடிக்கப்படவும், அவர்களுக்கு விரோதமாகத் தம்முடைய கையை எடுத்தார்.

English:- Make Their Descendants Fall Among The Nations And Scatter Them Throughout The Lands.

சங்கீதம் 106-27 - Psalms 106-27அவர்கள் பற்பல தேசங்களிலே சிதறடிக்கப்படவும், அவர்களுக்கு விரோதமாகத் தம்முடைய கையை எடுத்தார்.

28 - அவர்கள் பாகால்பேயோரைப் பற்றிக்கொண்டு, ஜீவனில்லாதவைகளுக்கு இட்ட பலிகளைப் புசித்து,

English:- They Yoked Themselves To The Baal Of Peor And Ate Sacrifices Offered To Lifeless Gods;

சங்கீதம் 106-28 - Psalms 106-28அவர்கள் பாகால்பேயோரைப் பற்றிக்கொண்டு, ஜீவனில்லாதவைகளுக்கு இட்ட பலிகளைப் புசித்து,

29 - தங்கள் கிரியைகளினால் அவருக்குக் கோபம் மூட்டினார்கள்; ஆகையால் வாதை அவர்களுக்குள் புகுந்தது.

English:- They Provoked The Lord To Anger By Their Wicked Deeds, And A Plague Broke Out Among Them.

சங்கீதம் 106-29 - Psalms 106-29தங்கள் கிரியைகளினால் அவருக்குக் கோபம் மூட்டினார்கள்; ஆகையால் வாதை அவர்களுக்குள் புகுந்தது.

30 - அப்பொழுது பினெகாஸ் எழுந்து நின்று நியாயஞ்செய்தான்; அதினால் வாதை நிறுத்தப்பட்டது.

English:- But Phinehas Stood Up And Intervened, And The Plague Was Checked.

சங்கீதம் 106-30 - Psalms 106-30அப்பொழுது பினெகாஸ் எழுந்து நின்று நியாயஞ்செய்தான்; அதினால் வாதை நிறுத்தப்பட்டது.

31 - அது தலைமுறை தலைமுறையாக என்றைக்கும் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது.

English:- This Was Credited To Him As Righteousness For Endless Generations To Come.

சங்கீதம் 106-31 - Psalms 106-31அது தலைமுறை தலைமுறையாக என்றைக்கும் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது.

32 - மேரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்திலும் அவருக்குக் கடுங்கோபம் மூட்டினார்கள்; அவர்கள் நிமித்தம் மோசேக்கும் பொல்லாப்பு வந்தது.

English:- By The Waters Of Meribah They Angered The Lord , And Trouble Came To Moses Because Of Them;

சங்கீதம் 106-32 - Psalms 106-32மேரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்திலும் அவருக்குக் கடுங்கோபம் மூட்டினார்கள்; அவர்கள் நிமித்தம் மோசேக்கும் பொல்லாப்பு வந்தது.

33 - அவர்கள் அவன் ஆவியை விசனப்படுத்தினதினாலே, தன் உதடுகளினால் பதறிப்பேசினான்.

English:- For They Rebelled Against The Spirit Of God, And Rash Words Came From Moses' Lips.

சங்கீதம் 106-33 - Psalms 106-33அவர்கள் அவன் ஆவியை விசனப்படுத்தினதினாலே, தன் உதடுகளினால் பதறிப்பேசினான்.

34 - கர்த்தர் தங்களுக்குச் சொன்னபடி, அவர்கள் அந்த ஜனங்களை அழிக்கவில்லை.

English:- They Did Not Destroy The Peoples As The Lord Had Commanded Them,

சங்கீதம் 106-34 - Psalms 106-34கர்த்தர் தங்களுக்குச் சொன்னபடி, அவர்கள் அந்த ஜனங்களை அழிக்கவில்லை.

35 - ஜாதிகளுடனே கலந்து, அவர்கள் கிரியைகளைக் கற்று;

English:- But They Mingled With The Nations And Adopted Their Customs.

சங்கீதம் 106-35 - Psalms 106-35ஜாதிகளுடனே கலந்து, அவர்கள் கிரியைகளைக் கற்று;

36 - அவர்களுடைய விக்கிரகங்களைச் சேவித்தார்கள்; அவைகள் அவர்களுக்குக் கண்ணியாயிற்று.

English:- They Worshiped Their Idols, Which Became A Snare To Them.

சங்கீதம் 106-36 - Psalms 106-36அவர்களுடைய விக்கிரகங்களைச் சேவித்தார்கள்; அவைகள் அவர்களுக்குக் கண்ணியாயிற்று.

37 - அவர்கள் தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் பிசாசுகளுக்குப் பலியிட்டார்கள்.

English:- They Sacrificed Their Sons And Their Daughters To Demons.

சங்கீதம் 106-37 - Psalms 106-37அவர்கள் தங்கள் குமாரரையும் தங்கள் குமாரத்திகளையும் பிசாசுகளுக்குப் பலியிட்டார்கள்.

38 - அவர்கள் கானான்தேசத்து விக்கிரகங்களுக்குப் பலியிட்டு, தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளுடைய குற்றமில்லாத இரத்தத்தைச் சிந்தினார்கள்; தேசம் இரத்தத்தால் தீட்டுப்பட்டது.

English:- They Shed Innocent Blood, The Blood Of Their Sons And Daughters, Whom They Sacrificed To The Idols Of Canaan, And The Land Was Desecrated By Their Blood.

சங்கீதம் 106-38 - Psalms 106-38அவர்கள் கானான்தேசத்து விக்கிரகங்களுக்குப் பலியிட்டு, தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளுடைய குற்றமில்லாத இரத்தத்தைச் சிந்தினார்கள்; தேசம் இரத்தத்தால் தீட்டுப்பட்டது.

39 - அவர்கள் தங்கள் கிரியைகளினால் அசுத்தமாகி, தங்கள் செய்கைகளினால் சோரம்போனார்கள்.

English:- They Defiled Themselves By What They Did; By Their Deeds They Prostituted Themselves.

சங்கீதம் 106-39 - Psalms 106-39அவர்கள் தங்கள் கிரியைகளினால் அசுத்தமாகி, தங்கள் செய்கைகளினால் சோரம்போனார்கள்.

40 - அதினால் கர்த்தருடைய கோபம் தமது ஜனத்தின்மேல் மூண்டது; அவர் தமது சுதந்தரத்தை அருவருத்தார்.

English:- Therefore The Lord Was Angry With His People And Abhorred His Inheritance.

சங்கீதம் 106-40 - Psalms 106-40அதினால் கர்த்தருடைய கோபம் தமது ஜனத்தின்மேல் மூண்டது; அவர் தமது சுதந்தரத்தை அருவருத்தார்.

41 - அவர்களை ஜாதிகளுடைய கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்; அவர்களுடைய பகைஞர் அவர்களை ஆண்டார்கள்.

English:- He Handed Them Over To The Nations, And Their Foes Ruled Over Them.

சங்கீதம் 106-41 - Psalms 106-41அவர்களை ஜாதிகளுடைய கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்; அவர்களுடைய பகைஞர் அவர்களை ஆண்டார்கள்.

42 - அவர்களுடைய சத்துருக்கள் அவர்களை ஒடுக்கினார்கள்; அவர்களுடைய கையின்கீழ்த் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்.

English:- Their Enemies Oppressed Them And Subjected Them To Their Power.

சங்கீதம் 106-42 - Psalms 106-42அவர்களுடைய சத்துருக்கள் அவர்களை ஒடுக்கினார்கள்; அவர்களுடைய கையின்கீழ்த் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்.

43 - அநேகந்தரம் அவர்களை விடுவித்தார்; அவர்களோ தங்கள் யோசனையினால் அவருக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணி, தங்களுடைய அக்கிரமத்தினால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள்.

English:- Many Times He Delivered Them, But They Were Bent On Rebellion And They Wasted Away In Their Sin.

சங்கீதம் 106-43 - Psalms 106-43அநேகந்தரம் அவர்களை விடுவித்தார்; அவர்களோ தங்கள் யோசனையினால் அவருக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணி, தங்களுடைய அக்கிரமத்தினால் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள்.

44 - அவர்கள் கூப்பிடுதலை அவர் கேட்கும்போதோ, அவர்களுக்கு உண்டான இடுக்கத்தை அவர் கண்ணோக்கி,

English:- But He Took Note Of Their Distress When He Heard Their Cry;

சங்கீதம் 106-44 - Psalms 106-44அவர்கள் கூப்பிடுதலை அவர் கேட்கும்போதோ, அவர்களுக்கு உண்டான இடுக்கத்தை அவர் கண்ணோக்கி,

45 - அவர்களுக்காகத் தமது உடன்படிக்கையை நினைத்து, தமது மிகுந்த கிருபையின்படி மனஸ்தாபப்பட்டு,

English:- For Their Sake He Remembered His Covenant And Out Of His Great Love He Relented.

சங்கீதம் 106-45 - Psalms 106-45அவர்களுக்காகத் தமது உடன்படிக்கையை நினைத்து, தமது மிகுந்த கிருபையின்படி மனஸ்தாபப்பட்டு,

46 - அவர்களைச் சிறைபிடித்த யாவரும் அவர்களுக்கு இரங்கும்படி செய்தார்.

English:- He Caused Them To Be Pitied By All Who Held Them Captive.

சங்கீதம் 106-46 - Psalms 106-46அவர்களைச் சிறைபிடித்த யாவரும் அவர்களுக்கு இரங்கும்படி செய்தார்.

47 - எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நாங்கள் உமது பரிசுத்த நாமத்தைப்போற்றி, உம்மைத் துதிக்கிறதில் மேன்மைபாராட்டும்படி எங்களை இரட்சித்து, எங்களை ஜாதிகளிலிருந்து சேர்த்தருளும்.

English:- Save Us, O Lord Our God, And Gather Us From The Nations, That We May Give Thanks To Your Holy Name And Glory In Your Praise.

சங்கீதம் 106-47 - Psalms 106-47எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நாங்கள் உமது பரிசுத்த நாமத்தைப்போற்றி, உம்மைத் துதிக்கிறதில் மேன்மைபாராட்டும்படி எங்களை இரட்சித்து, எங்களை ஜாதிகளிலிருந்து சேர்த்தருளும்.

48 - இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர். ஜனங்களெல்லாரும்: ஆமென், அல்லேலூயா என்பார்களாக.

English:- Praise Be To The Lord , The God Of Israel, From Everlasting To Everlasting. Let All The People Say, "Amen!" Praise The Lord .

சங்கீதம் 106-48 - Psalms 106-48இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர். ஜனங்களெல்லாரும்: ஆமென், அல்லேலூயா என்பார்களாக.


Previous Chapter Next Chapter