எண்ணாகமம் 1 – Numbers 1


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் எண்ணாகமம் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Numbers Chapter 1 In Tamil With English Reference


1 - இஸ்ரவேலர் எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் முதல் தேதியில், கர்த்தர் சீனாய் வனாந்தரத்திலிருக்கிற ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலே மோசேயை நோக்கி:

English:- The Lord Spoke To Moses In The Tent Of Meeting In The Desert Of Sinai On The First Day Of The Second Month Of The Second Year After The Israelites Came Out Of Egypt. He Said:

எண்ணாகமம் 1-1 - Numbers 1-1இஸ்ரவேலர் எகிப்துதேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் முதல் தேதியில், கர்த்தர் சீனாய் வனாந்தரத்திலிருக்கிற ஆசரிப்புக் கூடாரத்திலே மோசேயை நோக்கி:

2 - நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் முழுச்சபையாயிருக்கிற அவர்கள் பிதாக்களுடைய வீட்டு வம்சங்களிலுள்ள புருஷர்களாகிய சகல தலைகளையும் பேர்பேராக எண்ணித் தொகையேற்றுங்கள்.

English:- "Take A Census Of The Whole Israelite Community By Their Clans And Families, Listing Every Man By Name, One By One.


3 - இஸ்ரவேலிலே இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்துக்குப் புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாரையும் அவர்கள் சேனைகளின்படி நீயும் ஆரோனும் எண்ணிப் பார்ப்பீர்களாக.

English:- You And Aaron Are To Number By Their Divisions All The Men In Israel Twenty Years Old Or More Who Are Able To Serve In The Army.

எண்ணாகமம் 1-3 - Numbers 1-3இஸ்ரவேலிலே இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்துக்குப் புறப்படத்தக்கவர்கள் எல்லாரையும் அவர்கள் சேனைகளின்படி நீயும் ஆரோனும் எண்ணிப் பார்ப்பீர்களாக.

4 - ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு மனிதன் உங்களோடே இருப்பானாக; அவன் தன் பிதாக்களின் வம்சத்துக்குத் தலைவனாயிருக்கவேண்டும்.

English:- One Man From Each Tribe, Each The Head Of His Family, Is To Help You.

எண்ணாகமம் 1-4 - Numbers 1-4ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு மனிதன் உங்களோடே இருப்பானாக; அவன் தன் பிதாக்களின் வம்சத்துக்குத் தலைவனாயிருக்கவேண்டும்.

5 - உங்களோடே நிற்கவேண்டிய மனிதருடைய நாமங்களாவன: ரூபன் கோத்திரத்தில் சேதேயூருடைய குமாரன் எலிசூர்.

English:- These Are The Names Of The Men Who Are To Assist You: From Reuben, Elizur Son Of Shedeur;

எண்ணாகமம் 1-5 - Numbers 1-5உங்களோடே நிற்கவேண்டிய மனிதருடைய நாமங்களாவன: ரூபன் கோத்திரத்தில் சேதேயூருடைய குமாரன் எலிசூர்.

6 - சிமியோன் கோத்திரத்தில் சூரிஷதாயின் குமாரன் செலூமியேல்.

English:- From Simeon, Shelumiel Son Of Zurishaddai;

எண்ணாகமம் 1-6 - Numbers 1-6சிமியோன் கோத்திரத்தில் சூரிஷதாயின் குமாரன் செலூமியேல்.

7 - யூதா கோத்திரத்தில் அம்மினதாபின் குமாரன் நகசோன்.

English:- From Judah, Nahshon Son Of Amminadab;

எண்ணாகமம் 1-7 - Numbers 1-7யூதா கோத்திரத்தில் அம்மினதாபின் குமாரன் நகசோன்.

8 - இசக்கார் கோத்திரத்தில் சூவாரின் குமாரன் நெதனெயேல்.

English:- From Issachar, Nethanel Son Of Zuar;

எண்ணாகமம் 1-8 - Numbers 1-8இசக்கார் கோத்திரத்தில் சூவாரின் குமாரன் நெதனெயேல்.

9 - செபுலோன் கோத்திரத்தில் ஏலோனின் குமாரன் எலியாப்.

English:- From Zebulun, Eliab Son Of Helon;

எண்ணாகமம் 1-9 - Numbers 1-9செபுலோன் கோத்திரத்தில் ஏலோனின் குமாரன் எலியாப்.

10 - யோசேப்பின் குமாரராகிய எப்பிராயீம் கோத்திரத்தில் அம்மியூதின் குமாரன் எலிஷாமா; மனாசே கோத்திரத்தில் பெதாசூரின் குமாரன் கமாலியேல்.

English:- From The Sons Of Joseph: From Ephraim, Elishama Son Of Ammihud; From Manasseh, Gamaliel Son Of Pedahzur;


11 - பென்யமீன் கோத்திரத்தில் கீதெயோனின் குமாரன் அபீதான்.

English:- From Benjamin, Abidan Son Of Gideoni;

எண்ணாகமம் 1-11 - Numbers 1-11பென்யமீன் கோத்திரத்தில் கீதெயோனின் குமாரன் அபீதான்.

12 - தாண் கோத்திரத்தில் அம்மிஷதாயின் குமாரன் அகியேசேர்.

English:- From Dan, Ahiezer Son Of Ammishaddai;

எண்ணாகமம் 1-12 - Numbers 1-12தாண் கோத்திரத்தில் அம்மிஷதாயின் குமாரன் அகியேசேர்.

13 - ஆசேர் கோத்திரத்தில் ஓகிரானின் குமாரன் பாகியேல்.

English:- From Asher, Pagiel Son Of Ocran;

எண்ணாகமம் 1-13 - Numbers 1-13ஆசேர் கோத்திரத்தில் ஓகிரானின் குமாரன் பாகியேல்.

14 - காத் கோத்திரத்தில் தேகுவேலின் குமாரன் எலியாசாப்.

English:- From Gad, Eliasaph Son Of Deuel;

எண்ணாகமம் 1-14 - Numbers 1-14காத் கோத்திரத்தில் தேகுவேலின் குமாரன் எலியாசாப்.

15 - நப்தலி கோத்திரத்தில் ஏனானின் குமாரன் அகீரா.

English:- From Naphtali, Ahira Son Of Enan."

எண்ணாகமம் 1-15 - Numbers 1-15நப்தலி கோத்திரத்தில் ஏனானின் குமாரன் அகீரா.

16 - இவர்களே சபையில் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களும், தங்கள் தங்கள் பிதாக்களுடைய கோத்திரங்களில் பிரபுக்களும், இஸ்ரவேலில் ஆயிரவர்களுக்குத் தலைவருமாயிருப்பவர்கள் என்றார்.

English:- These Were The Men Appointed From The Community, The Leaders Of Their Ancestral Tribes. They Were The Heads Of The Clans Of Israel.

எண்ணாகமம் 1-16 - Numbers 1-16இவர்களே சபையில் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களும், தங்கள் தங்கள் பிதாக்களுடைய கோத்திரங்களில் பிரபுக்களும், இஸ்ரவேலில் ஆயிரவர்களுக்குத் தலைவருமாயிருப்பவர்கள் என்றார்.

17 - அப்படியே மோசேயும் ஆரோனும் பேர்பேராகக் குறிக்கப்பட்ட இந்த மனிதரைக் கூட்டிக்கொண்டு,

English:- Moses And Aaron Took These Men Whose Names Had Been Given,

எண்ணாகமம் 1-17 - Numbers 1-17அப்படியே மோசேயும் ஆரோனும் பேர்பேராகக் குறிக்கப்பட்ட இந்த மனிதரைக் கூட்டிக்கொண்டு,

18 - இரண்டாம் மாதம் முதல் தேதியில் சபையார் எல்லாரையும் கூடிவரச்செய்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தங்கள் குடும்பத்தின்படிக்கும், பிதாக்களுடைய வம்சத்தின்படிக்கும், நாமத்தொகையின்படிக்கும், இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் தலைதலையாகத் தங்கள் வம்ச உற்பத்தியைத் தெரிவித்தார்கள்.

English:- And They Called The Whole Community Together On The First Day Of The Second Month. The People Indicated Their Ancestry By Their Clans And Families, And The Men Twenty Years Old Or More Were Listed By Name, One By One,

எண்ணாகமம் 1-18 - Numbers 1-18இரண்டாம் மாதம் முதல் தேதியில் சபையார் எல்லாரையும் கூடிவரச்செய்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தங்கள் குடும்பத்தின்படிக்கும், பிதாக்களுடைய வம்சத்தின்படிக்கும், நாமத்தொகையின்படிக்கும், இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் தலைதலையாகத் தங்கள் வம்ச உற்பத்தியைத் தெரிவித்தார்கள்.

19 - இப்படிக் கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே, மோசே அவர்களைச் சீனாய் வனாந்தரத்தில் எண்ணிப்பார்த்தான்.

English:- As The Lord Commanded Moses. And So He Counted Them In The Desert Of Sinai:

எண்ணாகமம் 1-19 - Numbers 1-19இப்படிக் கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே, மோசே அவர்களைச் சீனாய் வனாந்தரத்தில் எண்ணிப்பார்த்தான்.

20 - இஸ்ரவேலின் மூத்தகுமாரனாகிய ரூபன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டுவம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தலைதலையாக எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Reuben The Firstborn Son Of Israel: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, One By One, According To The Records Of Their Clans And Families.


21 - ரூபன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தாறாயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Reuben Was ,.

எண்ணாகமம் 1-21 - Numbers 1-21ரூபன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தாறாயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.

22 - சிமியோன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தலைதலையாக எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Simeon: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Counted And Listed By Name, One By One, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-22 - Numbers 1-22சிமியோன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் தலைதலையாக எண்ணப்பட்டபோது,

23 - சிமியோன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்தொன்பதினாயிரத்து முந்நூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Simeon Was ,.

எண்ணாகமம் 1-23 - Numbers 1-23சிமியோன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்தொன்பதினாயிரத்து முந்நூறுபேர்.

24 - காத் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Gad: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-24 - Numbers 1-24காத் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

25 - காத் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தையாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Gad Was ,.

எண்ணாகமம் 1-25 - Numbers 1-25காத் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தையாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதுபேர்.

26 - யூதா புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Judah: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-26 - Numbers 1-26யூதா புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

27 - யூதா கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், எழுபத்து நாலாயிரத்து அறுநூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Judah Was ,.

எண்ணாகமம் 1-27 - Numbers 1-27யூதா கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், எழுபத்து நாலாயிரத்து அறுநூறுபேர்.

28 - இசக்கார் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Issachar: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-28 - Numbers 1-28இசக்கார் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

29 - இசக்கார் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்து நாலாயிரத்து நானூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Issachar Was ,.

எண்ணாகமம் 1-29 - Numbers 1-29இசக்கார் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்து நாலாயிரத்து நானூறுபேர்.

30 - செபுலோன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Zebulun: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-30 - Numbers 1-30செபுலோன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

31 - செபுலோன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்தேழாயிரத்து நானூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Zebulun Was ,.

எண்ணாகமம் 1-31 - Numbers 1-31செபுலோன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்தேழாயிரத்து நானூறுபேர்.

32 - யோசேப்பின் குமாரரில் எப்பிராயீம் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Sons Of Joseph: From The Descendants Of Ephraim: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-32 - Numbers 1-32யோசேப்பின் குமாரரில் எப்பிராயீம் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

33 - எப்பிராயீம் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பதினாயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Ephraim Was ,.

எண்ணாகமம் 1-33 - Numbers 1-33எப்பிராயீம் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பதினாயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.

34 - மனாசே புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Manasseh: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-34 - Numbers 1-34மனாசே புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

35 - மனாசே கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், முப்பத்தீராயிரத்து இருநூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Manasseh Was ,.

எண்ணாகமம் 1-35 - Numbers 1-35மனாசே கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், முப்பத்தீராயிரத்து இருநூறுபேர்.

36 - பென்யமீன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Benjamin: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-36 - Numbers 1-36பென்யமீன் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

37 - பென்யமீன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், முப்பத்தையாயிரத்து நானூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Benjamin Was ,.

எண்ணாகமம் 1-37 - Numbers 1-37பென்யமீன் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், முப்பத்தையாயிரத்து நானூறுபேர்.

38 - தாண் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Dan: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-38 - Numbers 1-38தாண் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

39 - தாண் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், அறுபத்தீராயிரத்து எழுநூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Dan Was ,.

எண்ணாகமம் 1-39 - Numbers 1-39தாண் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், அறுபத்தீராயிரத்து எழுநூறுபேர்.

40 - ஆசேர் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Asher: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-40 - Numbers 1-40ஆசேர் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

41 - ஆசேர் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தோராயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Asher Was ,.

எண்ணாகமம் 1-41 - Numbers 1-41ஆசேர் கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், நாற்பத்தோராயிரத்து ஐந்நூறுபேர்.

42 - நப்தலி புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

English:- From The Descendants Of Naphtali: All The Men Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In The Army Were Listed By Name, According To The Records Of Their Clans And Families.

எண்ணாகமம் 1-42 - Numbers 1-42நப்தலி புத்திரருடைய பிதாக்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்க புருஷர்கள் எல்லாரும் எண்ணப்பட்டபோது,

43 - நப்தலி கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நானூறுபேர்.

English:- The Number From The Tribe Of Naphtali Was ,.

எண்ணாகமம் 1-43 - Numbers 1-43நப்தலி கோத்திரத்தில் எண்ணப்பட்டவர்கள், ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நானூறுபேர்.

44 - எண்ணப்பட்டவர்கள் இவர்களே; மோசேயும் ஆரோனும் இஸ்ரவேலுடைய பிதாக்களின் வம்சத்தில் ஒவ்வொரு வம்சத்துக்கு ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய பன்னிரண்டுபேரும் எண்ணினார்கள்.

English:- These Were The Men Counted By Moses And Aaron And The Twelve Leaders Of Israel, Each One Representing His Family.

எண்ணாகமம் 1-44 - Numbers 1-44எண்ணப்பட்டவர்கள் இவர்களே; மோசேயும் ஆரோனும் இஸ்ரவேலுடைய பிதாக்களின் வம்சத்தில் ஒவ்வொரு வம்சத்துக்கு ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய பன்னிரண்டுபேரும் எண்ணினார்கள்.

45 - இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வம்சத்தில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல், இஸ்ரவேலில் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்கவர்களாகிய எண்ணப்பட்ட பேர்கள் எல்லாரும்,

English:- All The Israelites Twenty Years Old Or More Who Were Able To Serve In Israel's Army Were Counted According To Their Families.

எண்ணாகமம் 1-45 - Numbers 1-45இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய பிதாக்களின் வம்சத்தில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல், இஸ்ரவேலில் யுத்தத்திற்குப் புறப்படத்தக்கவர்களாகிய எண்ணப்பட்ட பேர்கள் எல்லாரும்,

46 - ஆறுலட்சத்து மூவாயிரத்து ஐந்நூற்று ஐம்பது பேராயிருந்தார்கள்.

English:- The Total Number Was ,.

எண்ணாகமம் 1-46 - Numbers 1-46ஆறுலட்சத்து மூவாயிரத்து ஐந்நூற்று ஐம்பது பேராயிருந்தார்கள்.

47 - லேவியர் தங்கள் பிதாக்களுடைய கோத்திரத்தின்படியே, மற்றவர்களுடனே எண்ணப்படவில்லை.

English:- The Families Of The Tribe Of Levi, However, Were Not Counted Along With The Others.

எண்ணாகமம் 1-47 - Numbers 1-47லேவியர் தங்கள் பிதாக்களுடைய கோத்திரத்தின்படியே, மற்றவர்களுடனே எண்ணப்படவில்லை.

48 - கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:

English:- The Lord Had Said To Moses:

எண்ணாகமம் 1-48 - Numbers 1-48கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:

49 - நீ லேவி கோத்திரத்தாரைமாத்திரம் எண்ணாமலும், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே அவர்கள் தொகையை ஏற்றாமலும்,

English:- "You Must Not Count The Tribe Of Levi Or Include Them In The Census Of The Other Israelites.

எண்ணாகமம் 1-49 - Numbers 1-49நீ லேவி கோத்திரத்தாரைமாத்திரம் எண்ணாமலும், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே அவர்கள் தொகையை ஏற்றாமலும்,

50 - லேவியரைச் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்திற்கும், அதினுடைய சகல பணிமுட்டுகளுக்கும், அதிலுள்ள சமஸ்த பொருள்களுக்கும் விசாரிப்புக்காரராக ஏற்படுத்து; அவர்கள் வாசஸ்தலத்தையும் அதின் சகல பணிமுட்டுகளையும் சுமப்பார்களாக; அதினிடத்தில் ஊழியம்செய்து, வாசஸ்தலத்தைச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கக்கடவர்கள்.

English:- Instead, Appoint The Levites To Be In Charge Of The Tabernacle Of The Testimony-over All Its Furnishings And Everything Belonging To It. They Are To Carry The Tabernacle And All Its Furnishings; They Are To Take Care Of It And Encamp Around It.

எண்ணாகமம் 1-50 - Numbers 1-50லேவியரைச் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்திற்கும், அதினுடைய சகல பணிமுட்டுகளுக்கும், அதிலுள்ள சமஸ்த பொருள்களுக்கும் விசாரிப்புக்காரராக ஏற்படுத்து; அவர்கள் வாசஸ்தலத்தையும் அதின் சகல பணிமுட்டுகளையும் சுமப்பார்களாக; அதினிடத்தில் ஊழியம்செய்து, வாசஸ்தலத்தைச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கக்கடவர்கள்.

51 - வாசஸ்தலம் புறப்படும்போது, லேவியர் அதை இறக்கிவைத்து, அது ஸ்தாபனம் பண்ணப்படும்போது, லேவியர் அதை எடுத்து நிறுத்தக்கடவர்கள்; அந்நியன் அதற்குச் சமீபத்தில் வந்தால் கொலைசெய்யப்படக்கடவன்.

English:- Whenever The Tabernacle Is To Move, The Levites Are To Take It Down, And Whenever The Tabernacle Is To Be Set Up, The Levites Shall Do It. Anyone Else Who Goes Near It Shall Be Put To Death.

எண்ணாகமம் 1-51 - Numbers 1-51வாசஸ்தலம் புறப்படும்போது, லேவியர் அதை இறக்கிவைத்து, அது ஸ்தாபனம் பண்ணப்படும்போது, லேவியர் அதை எடுத்து நிறுத்தக்கடவர்கள்; அந்நியன் அதற்குச் சமீபத்தில் வந்தால் கொலைசெய்யப்படக்கடவன்.

52 - இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் தங்கள் பாளயத்தோடும், தங்கள் தங்கள் சேனையின் கொடியோடும் கூடாரம் போடக்கடவர்கள்.

English:- The Israelites Are To Set Up Their Tents By Divisions, Each Man In His Own Camp Under His Own Standard.

எண்ணாகமம் 1-52 - Numbers 1-52இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் தங்கள் பாளயத்தோடும், தங்கள் தங்கள் சேனையின் கொடியோடும் கூடாரம் போடக்கடவர்கள்.

53 - இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையின்மேல் கடுங்கோபம் வராதபடிக்கு லேவியர் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்தைச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கி, லேவியர் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்தைக் காவல்காப்பார்களாக என்றார்.

English:- The Levites, However, Are To Set Up Their Tents Around The Tabernacle Of The Testimony So That Wrath Will Not Fall On The Israelite Community. The Levites Are To Be Responsible For The Care Of The Tabernacle Of The Testimony."

எண்ணாகமம் 1-53 - Numbers 1-53இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையின்மேல் கடுங்கோபம் வராதபடிக்கு லேவியர் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்தைச் சுற்றிலும் பாளயமிறங்கி, லேவியர் சாட்சியின் வாசஸ்தலத்தைக் காவல்காப்பார்களாக என்றார்.

54 - கர்த்தர் மோசேக்குக் கட்டளையிட்டபடி எல்லாவற்றையும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்தார்கள்.

English:- The Israelites Did All This Just As The Lord Commanded Moses.

எண்ணாகமம் 1-54 - Numbers 1-54கர்த்தர் மோசேக்குக் கட்டளையிட்டபடி எல்லாவற்றையும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்தார்கள்.


Previous Chapter Next Chapter