ஆதியாகமம் 10 – Genesis 10


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் ஆதியாகமம் அதிகாரம் 10 – Read Holy Bible Book Of Genesis Chapter 10 In Tamil With English Reference


1 - நோவாவின் குமாரராகிய சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களின் வம்சவரலாறு: ஜலப்பிரளயத்துக்குப்பின்பு அவர்களுக்குக் குமாரர் பிறந்தார்கள்.

English:- This Is The Account Of Shem, Ham And Japheth, Noah's Sons, Who Themselves Had Sons After The Flood. The Japhethites

ஆதியாகமம் 10-1 - Genesis 10-1நோவாவின் குமாரராகிய சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களின் வம்சவரலாறு: ஜலப்பிரளயத்துக்குப்பின்பு அவர்களுக்குக் குமாரர் பிறந்தார்கள்.

2 - யாப்பேத்தின் குமாரர், கோமர், மாகோகு, மாதாய், யாவான், தூபால், மேசேக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech And Tiras.


3 - கோமரின் குமாரர், அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Gomer: Ashkenaz, Riphath And Togarmah.

ஆதியாகமம் 10-3 - Genesis 10-3கோமரின் குமாரர், அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள்.

4 - யாவானின் குமாரர், எலீசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், தொதானீம் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Javan: Elishah, Tarshish, The Kittim And The Rodanim.

ஆதியாகமம் 10-4 - Genesis 10-4யாவானின் குமாரர், எலீசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், தொதானீம் என்பவர்கள்.

5 - இவர்களால் ஜாதிகளுடைய தீவுகள், அவனவன் பாஷையின்படியேயும், அவரவர்கள் கோத்திரத்தின்படியேயும், ஜாதியின்படியேயும், வேறுவேறு தேசங்களாய்ப் பகுக்கப்பட்டன.

English:- (From These The Maritime Peoples Spread Out Into Their Territories By Their Clans Within Their Nations, Each With Its Own Language.) The Hamites

ஆதியாகமம் 10-5 - Genesis 10-5இவர்களால் ஜாதிகளுடைய தீவுகள், அவனவன் பாஷையின்படியேயும், அவரவர்கள் கோத்திரத்தின்படியேயும், ஜாதியின்படியேயும், வேறுவேறு தேசங்களாய்ப் பகுக்கப்பட்டன.

6 - காமுடைய குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Ham: Cush, Mizraim, Put And Canaan.

ஆதியாகமம் 10-6 - Genesis 10-6காமுடைய குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் என்பவர்கள்.

7 - கூஷுடைய குமாரர், சேபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள். ராமாவின் குமாரர், சேபா, திதான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Raamah And Sabteca. The Sons Of Raamah: Sheba And Dedan.

ஆதியாகமம் 10-7 - Genesis 10-7கூஷுடைய குமாரர், சேபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள். ராமாவின் குமாரர், சேபா, திதான் என்பவர்கள்.

8 - கூஷ் நிம்ரோதைப் பெற்றான்; இவன் பூமியிலே பராக்கிரமசாலியானான்.

English:- Cush Was The Father Of Nimrod, Who Grew To Be A Mighty Warrior On The Earth.

ஆதியாகமம் 10-8 - Genesis 10-8கூஷ் நிம்ரோதைப் பெற்றான்; இவன் பூமியிலே பராக்கிரமசாலியானான்.

9 - இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனாயிருந்தான்; ஆகையால் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனான நிம்ரோதைப் போல என்னும் வழக்கச்சொல் உண்டாயிற்று.

English:- He Was A Mighty Hunter Before The Lord ; That Is Why It Is Said, "Like Nimrod, A Mighty Hunter Before The Lord ."

ஆதியாகமம் 10-9 - Genesis 10-9இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனாயிருந்தான்; ஆகையால் கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த வேட்டைக்காரனான நிம்ரோதைப் போல என்னும் வழக்கச்சொல் உண்டாயிற்று.

10 - சிநெயார் தேசத்திலுள்ள பாபேல், ஏரேக், அக்காத், கல்னே என்னும் இடங்கள் அவன் ஆண்ட ராஜ்யத்திற்கு ஆதி ஸ்தானங்கள்.

English:- The First Centers Of His Kingdom Were Babylon, Erech, Akkad And Calneh, In Shinar.


11 - அந்தத் தேசத்திலிருந்து அசூர் புறப்பட்டுப்போய், நினிவேயையும், ரெகொபோத் பட்டணத்தையும், காலாகையும்,

English:- From That Land He Went To Assyria, Where He Built Nineveh, Rehoboth Ir, Calah

ஆதியாகமம் 10-11 - Genesis 10-11அந்தத் தேசத்திலிருந்து அசூர் புறப்பட்டுப்போய், நினிவேயையும், ரெகொபோத் பட்டணத்தையும், காலாகையும்,

12 - நினிவேக்கும் காலாகுக்கும் நடுவாக ரெசேனையும் கட்டினான்; இது பெரிய பட்டணம்.

English:- And Resen, Which Is Between Nineveh And Calah; That Is The Great City.

ஆதியாகமம் 10-12 - Genesis 10-12நினிவேக்கும் காலாகுக்கும் நடுவாக ரெசேனையும் கட்டினான்; இது பெரிய பட்டணம்.

13 - மிஸ்ராயீம், லூதீமையும், அனாமீமையும், லெகாபீமையும், நப்தூகீமையும்,

English:- Mizraim Was The Father Of The Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites,

ஆதியாகமம் 10-13 - Genesis 10-13மிஸ்ராயீம், லூதீமையும், அனாமீமையும், லெகாபீமையும், நப்தூகீமையும்,

14 - பத்ருசீமையும், பெலிஸ்தரின் சந்ததிக்குத் தலைவனாகிய கஸ்லூகீமையும், கப்தொரீமையும் பெற்றான்.

English:- Pathrusites, Casluhites (From Whom The Philistines Came) And Caphtorites.

ஆதியாகமம் 10-14 - Genesis 10-14பத்ருசீமையும், பெலிஸ்தரின் சந்ததிக்குத் தலைவனாகிய கஸ்லூகீமையும், கப்தொரீமையும் பெற்றான்.

15 - கானான் தன் மூத்த மகனாகிய சீதோனையும், கேத்தையும்,

English:- Canaan Was The Father Of Sidon His Firstborn, And Of The Hittites,

ஆதியாகமம் 10-15 - Genesis 10-15கானான் தன் மூத்த மகனாகிய சீதோனையும், கேத்தையும்,

16 - எபூசியரையும், எமோரியரையும், கிர்காசியரையும்,

English:- Jebusites, Amorites, Girgashites,

ஆதியாகமம் 10-16 - Genesis 10-16எபூசியரையும், எமோரியரையும், கிர்காசியரையும்,

17 - ஏவியரையும், அர்கீயரையும், சீநியரையும்,

English:- Hivites, Arkites, Sinites,

ஆதியாகமம் 10-17 - Genesis 10-17ஏவியரையும், அர்கீயரையும், சீநியரையும்,

18 - அர்வாதியரையும், செமாரியரையும், காமாத்தியரையும் பெற்றான்; பின்பு கானானியரின் வம்சத்தார் எங்கும் பரவினார்கள்.

English:- Arvadites, Zemarites And Hamathites. Later The Canaanite Clans Scattered

ஆதியாகமம் 10-18 - Genesis 10-18அர்வாதியரையும், செமாரியரையும், காமாத்தியரையும் பெற்றான்; பின்பு கானானியரின் வம்சத்தார் எங்கும் பரவினார்கள்.

19 - கானானியரின் எல்லை, சீதோன்முதல் கேரார் வழியாய்க் காசாமட்டுக்கும், அது முதல் சோதோம், கொமோரா, அத்மா, செபோயிம் வழியாய் லாசாமட்டுக்கும் இருந்தது.

English:- And The Borders Of Canaan Reached From Sidon Toward Gerar As Far As Gaza, And Then Toward Sodom, Gomorrah, Admah And Zeboiim, As Far As Lasha.

ஆதியாகமம் 10-19 - Genesis 10-19கானானியரின் எல்லை, சீதோன்முதல் கேரார் வழியாய்க் காசாமட்டுக்கும், அது முதல் சோதோம், கொமோரா, அத்மா, செபோயிம் வழியாய் லாசாமட்டுக்கும் இருந்தது.

20 - இவர்கள் தங்கள் தேசங்களிலும், தங்கள் ஜாதிகளிலுமுள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படியேயும், தங்கள் பாஷைகளின்படியேயும் காமுடைய சந்ததியார்.

English:- These Are The Sons Of Ham By Their Clans And Languages, In Their Territories And Nations. The Semites


21 - சேமுக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள்; அவன் ஏபேருடைய சந்ததியார் எல்லாருக்கும் தகப்பனும், மூத்தவனாகிய யாப்பேத்துக்குத் தம்பியுமாய் இருந்தான்.

English:- Sons Were Also Born To Shem, Whose Older Brother Was Japheth; Shem Was The Ancestor Of All The Sons Of Eber.

ஆதியாகமம் 10-21 - Genesis 10-21சேமுக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள்; அவன் ஏபேருடைய சந்ததியார் எல்லாருக்கும் தகப்பனும், மூத்தவனாகிய யாப்பேத்துக்குத் தம்பியுமாய் இருந்தான்.

22 - சேமுடைய குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Shem: Elam, Asshur, Arphaxad, Lud And Aram.

ஆதியாகமம் 10-22 - Genesis 10-22சேமுடைய குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம் என்பவர்கள்.

23 - ஆராமுடைய குமாரர், ஊத்ஸ், கூல், கேத்தெர், மாஸ் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Aram: Uz, Hul, Gether And Meshech.

ஆதியாகமம் 10-23 - Genesis 10-23ஆராமுடைய குமாரர், ஊத்ஸ், கூல், கேத்தெர், மாஸ் என்பவர்கள்.

24 - அர்பக்சாத் சாலாவைப் பெற்றான்; சாலா ஏபேரைப் பெற்றான்.

English:- Arphaxad Was The Father Of Shelah, And Shelah The Father Of Eber.

ஆதியாகமம் 10-24 - Genesis 10-24அர்பக்சாத் சாலாவைப் பெற்றான்; சாலா ஏபேரைப் பெற்றான்.

25 - ஏபேருக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள்; ஒருவனுக்குப் பேலேகு என்று பேர்; ஏனெனில் அவனுடைய நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது; அவனுடைய சகோதரன் பேர் யொக்தான்.

English:- Two Sons Were Born To Eber: One Was Named Peleg, Because In His Time The Earth Was Divided; His Brother Was Named Joktan.

ஆதியாகமம் 10-25 - Genesis 10-25ஏபேருக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள்; ஒருவனுக்குப் பேலேகு என்று பேர்; ஏனெனில் அவனுடைய நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது; அவனுடைய சகோதரன் பேர் யொக்தான்.

26 - யொக்தான் அல்மோதாதையும், சாலேப்பையும், அசர்மாவேத்தையும், யேராகையும்,

English:- Joktan Was The Father Of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

ஆதியாகமம் 10-26 - Genesis 10-26யொக்தான் அல்மோதாதையும், சாலேப்பையும், அசர்மாவேத்தையும், யேராகையும்,

27 - அதோராமையும், ஊசாலையும், திக்லாவையும்,

English:- Hadoram, Uzal, Diklah,

ஆதியாகமம் 10-27 - Genesis 10-27அதோராமையும், ஊசாலையும், திக்லாவையும்,

28 - ஓபாலையும், அபிமாவேலையும், சேபாவையும்,

English:- Obal, Abimael, Sheba,

ஆதியாகமம் 10-28 - Genesis 10-28ஓபாலையும், அபிமாவேலையும், சேபாவையும்,

29 - ஒப்பீரையும், ஆவிலாவையும், யோபாபையும் பெற்றான்; இவர்கள் அனைவரும் யொக்தானுடைய குமாரர்.

English:- Ophir, Havilah And Jobab. All These Were Sons Of Joktan.

ஆதியாகமம் 10-29 - Genesis 10-29ஒப்பீரையும், ஆவிலாவையும், யோபாபையும் பெற்றான்; இவர்கள் அனைவரும் யொக்தானுடைய குமாரர்.

30 - இவர்களுடைய குடியிருப்பு மேசா துவக்கி, கிழக்கேயுள்ள மலையாகிய செப்பாருக்குப் போகிற வழிமட்டும் இருந்தது.

English:- The Region Where They Lived Stretched From Mesha Toward Sephar, In The Eastern Hill Country.

ஆதியாகமம் 10-30 - Genesis 10-30இவர்களுடைய குடியிருப்பு மேசா துவக்கி, கிழக்கேயுள்ள மலையாகிய செப்பாருக்குப் போகிற வழிமட்டும் இருந்தது.

31 - இவர்களே தங்கள் தேசங்களிலும், தங்கள் ஜாதிகளிலுமுள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படியேயும், தங்கள் பாஷைகளின்படியேயும் சேமுடைய சந்ததியார்.

English:- These Are The Sons Of Shem By Their Clans And Languages, In Their Territories And Nations.

ஆதியாகமம் 10-31 - Genesis 10-31இவர்களே தங்கள் தேசங்களிலும், தங்கள் ஜாதிகளிலுமுள்ள தங்கள் வம்சங்களின்படியேயும், தங்கள் பாஷைகளின்படியேயும் சேமுடைய சந்ததியார்.

32 - தங்கள் ஜாதிகளிலுள்ள தங்களுடைய சந்ததிகளின்படியே நோவாவுடைய குமாரரின் வம்சங்கள் இவைகளே; ஜலப்பிரளயத்துக்குப் பின்பு இவர்களால் பூமியிலே ஜாதிகள் பிரிந்தன.

English:- These Are The Clans Of Noah's Sons, According To Their Lines Of Descent, Within Their Nations. From These The Nations Spread Out Over The Earth After The Flood.

ஆதியாகமம் 10-32 - Genesis 10-32தங்கள் ஜாதிகளிலுள்ள தங்களுடைய சந்ததிகளின்படியே நோவாவுடைய குமாரரின் வம்சங்கள் இவைகளே; ஜலப்பிரளயத்துக்குப் பின்பு இவர்களால் பூமியிலே ஜாதிகள் பிரிந்தன.


Previous Chapter Next Chapter