யாத்திராகமம் 40 – Exodus 40


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் யாத்திராகமம் அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Exodus Chapter 40 In Tamil With English Reference


1 - கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:

English:- Then The Lord Said To Moses:

யாத்திராகமம் 40-1 - Exodus 40-1கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி:

2 - நீ முதலாம் மாதம் முதல் தேதியில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபனம்பண்ணு.

English:- "Set Up The Tabernacle, The Tent Of Meeting, On The First Day Of The First Month.


3 - அதிலே சாட்சிப்பெட்டியை வைத்து, பெட்டியைத் திரையினால் மறைத்து,

English:- Place The Ark Of The Testimony In It And Shield The Ark With The Curtain.

யாத்திராகமம் 40-3 - Exodus 40-3அதிலே சாட்சிப்பெட்டியை வைத்து, பெட்டியைத் திரையினால் மறைத்து,

4 - மேஜையைக் கொண்டுவந்து, அதில் வைக்கவேண்டியதைக் கிரமமாய் வைத்து, குத்துவிளக்கைக் கொண்டுவந்து, அதின் விளக்குகளை ஏற்றி,

English:- Bring In The Table And Set Out What Belongs On It. Then Bring In The Lampstand And Set Up Its Lamps.

யாத்திராகமம் 40-4 - Exodus 40-4மேஜையைக் கொண்டுவந்து, அதில் வைக்கவேண்டியதைக் கிரமமாய் வைத்து, குத்துவிளக்கைக் கொண்டுவந்து, அதின் விளக்குகளை ஏற்றி,

5 - பொன் தூபபீடத்தைச் சாட்சிப்பெட்டிக்கு முன்னே வைத்து, வாசஸ்தலத்து வாசலின் தொங்குதிரையைத் தூக்கிவைக்கக்கடவாய்.

English:- Place The Gold Altar Of Incense In Front Of The Ark Of The Testimony And Put The Curtain At The Entrance To The Tabernacle.

யாத்திராகமம் 40-5 - Exodus 40-5பொன் தூபபீடத்தைச் சாட்சிப்பெட்டிக்கு முன்னே வைத்து, வாசஸ்தலத்து வாசலின் தொங்குதிரையைத் தூக்கிவைக்கக்கடவாய்.

6 - பின்பு, தகனபலிபீடத்தை ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்கு முன்பாக வைத்து,

English:- "Place The Altar Of Burnt Offering In Front Of The Entrance To The Tabernacle, The Tent Of Meeting;

யாத்திராகமம் 40-6 - Exodus 40-6பின்பு, தகனபலிபீடத்தை ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்கு முன்பாக வைத்து,

7 - தொட்டியை ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவே வைத்து, அதிலே தண்ணீர் வார்த்து,

English:- Place The Basin Between The Tent Of Meeting And The Altar And Put Water In It.

யாத்திராகமம் 40-7 - Exodus 40-7தொட்டியை ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவே வைத்து, அதிலே தண்ணீர் வார்த்து,

8 - சுற்றுப் பிராகாரத்தை நிறுத்தி, பிராகாரவாசல் தொங்குதிரையைத் தூக்கிவைத்து,

English:- Set Up The Courtyard Around It And Put The Curtain At The Entrance To The Courtyard.

யாத்திராகமம் 40-8 - Exodus 40-8சுற்றுப் பிராகாரத்தை நிறுத்தி, பிராகாரவாசல் தொங்குதிரையைத் தூக்கிவைத்து,

9 - அபிஷேக தைலத்தை எடுத்து, வாசஸ்தலத்தையும் அதிலுள்ள யாவையும் அபிஷேகம்பண்ணி, அதையும் அதிலுள்ள சகல பணிமுட்டுகளையும் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக; அப்பொழுது பரிசுத்தமாயிருக்கும்.

English:- "Take The Anointing Oil And Anoint The Tabernacle And Everything In It; Consecrate It And All Its Furnishings, And It Will Be Holy.

யாத்திராகமம் 40-9 - Exodus 40-9அபிஷேக தைலத்தை எடுத்து, வாசஸ்தலத்தையும் அதிலுள்ள யாவையும் அபிஷேகம்பண்ணி, அதையும் அதிலுள்ள சகல பணிமுட்டுகளையும் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக; அப்பொழுது பரிசுத்தமாயிருக்கும்.

10 - தகனபலிபீடத்தையும் அதின் சகல பணிமுட்டுகளையும் அபிஷேகம்பண்ணி, அதைப் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக; அப்பொழுது அது மகா பரிசுத்தமான பலிபீடமாயிருக்கும்.

English:- Then Anoint The Altar Of Burnt Offering And All Its Utensils; Consecrate The Altar, And It Will Be Most Holy.


11 - தொட்டியையும் அதின் பாதத்தையும் அபிஷேகம்பண்ணி, பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக.

English:- Anoint The Basin And Its Stand And Consecrate Them.

யாத்திராகமம் 40-11 - Exodus 40-11தொட்டியையும் அதின் பாதத்தையும் அபிஷேகம்பண்ணி, பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக.

12 - பின்பு ஆரோனையும் அவன் குமாரரையும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் வரச்செய்து, அவர்களை ஜலத்தினால் ஸ்நானம் பண்ணுவித்து,

English:- "Bring Aaron And His Sons To The Entrance To The Tent Of Meeting And Wash Them With Water.

யாத்திராகமம் 40-12 - Exodus 40-12பின்பு ஆரோனையும் அவன் குமாரரையும் ஆசரிப்புக் கூடாரவாசலில் வரச்செய்து, அவர்களை ஜலத்தினால் ஸ்நானம் பண்ணுவித்து,

13 - ஆரோனுக்குப் பரிசுத்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி, எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவனை அபிஷேகம்பண்ணி, அவனைப் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக.

English:- Then Dress Aaron In The Sacred Garments, Anoint Him And Consecrate Him So He May Serve Me As Priest.

யாத்திராகமம் 40-13 - Exodus 40-13ஆரோனுக்குப் பரிசுத்த வஸ்திரங்களை உடுத்தி, எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவனை அபிஷேகம்பண்ணி, அவனைப் பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக.

14 - அவன் குமாரரையும் வரச்செய்து, அவர்களுக்கு அங்கிகளை உடுத்தி,

English:- Bring His Sons And Dress Them In Tunics.

யாத்திராகமம் 40-14 - Exodus 40-14அவன் குமாரரையும் வரச்செய்து, அவர்களுக்கு அங்கிகளை உடுத்தி,

15 - அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படி, அவர்களையும், அவர்கள் தகப்பனை அபிஷேகம்பண்ணினபடியே, அபிஷேகம்பண்ணுவாயாக; அவர்கள் பெறும் அந்த அபிஷேகம் தலைமுறைதோறும் நித்திய ஆசாரியத்துவத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கும் என்றார்.

English:- Anoint Them Just As You Anointed Their Father, So They May Serve Me As Priests. Their Anointing Will Be To A Priesthood That Will Continue For All Generations To Come."

யாத்திராகமம் 40-15 - Exodus 40-15அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படி, அவர்களையும், அவர்கள் தகப்பனை அபிஷேகம்பண்ணினபடியே, அபிஷேகம்பண்ணுவாயாக; அவர்கள் பெறும் அந்த அபிஷேகம் தலைமுறைதோறும் நித்திய ஆசாரியத்துவத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கும் என்றார்.

16 - கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தபடியெல்லாம் மோசே செய்தான்.

English:- Moses Did Everything Just As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-16 - Exodus 40-16கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தபடியெல்லாம் மோசே செய்தான்.

17 - இரண்டாம் வருஷம் முதலாம் மாதம் முதல் தேதியில் வாசஸ்தலம் ஸ்தாபனம் பண்ணப்பட்டது.

English:- So The Tabernacle Was Set Up On The First Day Of The First Month In The Second Year.

யாத்திராகமம் 40-17 - Exodus 40-17இரண்டாம் வருஷம் முதலாம் மாதம் முதல் தேதியில் வாசஸ்தலம் ஸ்தாபனம் பண்ணப்பட்டது.

18 - மோசே கூடாரத்தை எடுப்பித்தான்; அவன் அதின் பாதங்களை வைத்து, அதின் பலகைகளை நிறுத்தி, அதின் தாழ்ப்பாள்களைப் பாய்ச்சி, அதின் தூண்களை நாட்டி,

English:- When Moses Set Up The Tabernacle, He Put The Bases In Place, Erected The Frames, Inserted The Crossbars And Set Up The Posts.

யாத்திராகமம் 40-18 - Exodus 40-18மோசே கூடாரத்தை எடுப்பித்தான்; அவன் அதின் பாதங்களை வைத்து, அதின் பலகைகளை நிறுத்தி, அதின் தாழ்ப்பாள்களைப் பாய்ச்சி, அதின் தூண்களை நாட்டி,

19 - வாசஸ்தலத்தின்மேல் கூடாரத்தை விரித்து, அதின்மேல் கூடாரத்தின் மூடியை, கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தபடியே போட்டான்.

English:- Then He Spread The Tent Over The Tabernacle And Put The Covering Over The Tent, As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-19 - Exodus 40-19வாசஸ்தலத்தின்மேல் கூடாரத்தை விரித்து, அதின்மேல் கூடாரத்தின் மூடியை, கர்த்தர் தனக்குக் கற்பித்தபடியே போட்டான்.

20 - பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, சாட்சிப்பிரமாணத்தை எடுத்து, அதைப் பெட்டியிலே வைத்து, பெட்டியில் தண்டுகளைப்பாய்ச்சி, பெட்டியின்மேல் கிருபாசன மூடியை வைத்து,

English:- He Took The Testimony And Placed It In The Ark, Attached The Poles To The Ark And Put The Atonement Cover Over It.


21 - பெட்டியை வாசஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டுபோய், மறைவின் திரைச்சீலையைத் தொங்கவைத்து, சாட்சிப் பெட்டியை மறைத்துவைத்தான்.

English:- Then He Brought The Ark Into The Tabernacle And Hung The Shielding Curtain And Shielded The Ark Of The Testimony, As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-21 - Exodus 40-21பெட்டியை வாசஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டுபோய், மறைவின் திரைச்சீலையைத் தொங்கவைத்து, சாட்சிப் பெட்டியை மறைத்துவைத்தான்.

22 - பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, மேஜையை ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் வாசஸ்தலத்தின் வடபுறமாய்த் திரைக்குப் புறம்பாக வைத்து,

English:- Moses Placed The Table In The Tent Of Meeting On The North Side Of The Tabernacle Outside The Curtain

யாத்திராகமம் 40-22 - Exodus 40-22பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, மேஜையை ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் வாசஸ்தலத்தின் வடபுறமாய்த் திரைக்குப் புறம்பாக வைத்து,

23 - அதின்மேல் கர்த்தருடைய சமுகத்தில் அப்பத்தை வரிசையாக அடுக்கிவைத்தான்.

English:- And Set Out The Bread On It Before The Lord , As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-23 - Exodus 40-23அதின்மேல் கர்த்தருடைய சமுகத்தில் அப்பத்தை வரிசையாக அடுக்கிவைத்தான்.

24 - பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, குத்துவிளக்கை ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் மேஜைக்கு எதிராக வாசஸ்தலத்தின் தென்புறத்திலே வைத்து,

English:- He Placed The Lampstand In The Tent Of Meeting Opposite The Table On The South Side Of The Tabernacle

யாத்திராகமம் 40-24 - Exodus 40-24பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, குத்துவிளக்கை ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் மேஜைக்கு எதிராக வாசஸ்தலத்தின் தென்புறத்திலே வைத்து,

25 - கர்த்தருடைய சந்நிதியில் விளக்குகளை ஏற்றினான்.

English:- And Set Up The Lamps Before The Lord , As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-25 - Exodus 40-25கர்த்தருடைய சந்நிதியில் விளக்குகளை ஏற்றினான்.

26 - பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் திரைக்கு முன்பாகப் பொற்பீடத்தை வைத்து,

English:- Moses Placed The Gold Altar In The Tent Of Meeting In Front Of The Curtain

யாத்திராகமம் 40-26 - Exodus 40-26பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் திரைக்கு முன்பாகப் பொற்பீடத்தை வைத்து,

27 - அதின்மேல் சுகந்தவர்க்கத்தினால் தூபங்காட்டினான்.

English:- And Burned Fragrant Incense On It, As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-27 - Exodus 40-27அதின்மேல் சுகந்தவர்க்கத்தினால் தூபங்காட்டினான்.

28 - பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, வாசஸ்தலத்தின் தொங்குதிரையைத் தூக்கிவைத்து,

English:- Then He Put Up The Curtain At The Entrance To The Tabernacle.

யாத்திராகமம் 40-28 - Exodus 40-28பின்பு, கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, வாசஸ்தலத்தின் தொங்குதிரையைத் தூக்கிவைத்து,

29 - தகனபலிபீடத்தை ஆசரிப்புக் கூடாரமான வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்கு முன்பாக வைத்து, அதின்மேல் சர்வாங்க தகனபலியையும் போஜனபலியையும் செலுத்தினான்.

English:- He Set The Altar Of Burnt Offering Near The Entrance To The Tabernacle, The Tent Of Meeting, And Offered On It Burnt Offerings And Grain Offerings, As The Lord Commanded Him.

யாத்திராகமம் 40-29 - Exodus 40-29தகனபலிபீடத்தை ஆசரிப்புக் கூடாரமான வாசஸ்தலத்தின் வாசலுக்கு முன்பாக வைத்து, அதின்மேல் சர்வாங்க தகனபலியையும் போஜனபலியையும் செலுத்தினான்.

30 - அவன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவே தொட்டியை வைத்து, கழுவுகிறதற்கு அதிலே தண்ணீர் வார்த்தான்.

English:- He Placed The Basin Between The Tent Of Meeting And The Altar And Put Water In It For Washing,

யாத்திராகமம் 40-30 - Exodus 40-30அவன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கும் பலிபீடத்துக்கும் நடுவே தொட்டியை வைத்து, கழுவுகிறதற்கு அதிலே தண்ணீர் வார்த்தான்.

31 - அவ்விடத்திலே மோசேயும் ஆரோனும் அவன் குமாரரும் தங்கள் கைகளையும் கால்களையும் கழுவினார்கள்.

English:- And Moses And Aaron And His Sons Used It To Wash Their Hands And Feet.

யாத்திராகமம் 40-31 - Exodus 40-31அவ்விடத்திலே மோசேயும் ஆரோனும் அவன் குமாரரும் தங்கள் கைகளையும் கால்களையும் கழுவினார்கள்.

32 - கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறபோதும், பலிபீடத்தண்டையில் சேருகிறபோதும், அவர்கள் கழுவிக்கொள்ளுவார்கள்.

English:- They Washed Whenever They Entered The Tent Of Meeting Or Approached The Altar, As The Lord Commanded Moses.

யாத்திராகமம் 40-32 - Exodus 40-32கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியே, அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறபோதும், பலிபீடத்தண்டையில் சேருகிறபோதும், அவர்கள் கழுவிக்கொள்ளுவார்கள்.

33 - பின்பு, அவன் வாசஸ்தலத்தையும் பலிபீடத்தையும் சுற்றிப் பிராகாரத்தை நிறுத்தி, பிராகாரத்தின் தொங்குதிரையைத் தொங்கவைத்தான்; இவ்விதமாய் மோசே வேலையை முடித்தான்.

English:- Then Moses Set Up The Courtyard Around The Tabernacle And Altar And Put Up The Curtain At The Entrance To The Courtyard. And So Moses Finished The Work. The Glory Of The Lord

யாத்திராகமம் 40-33 - Exodus 40-33பின்பு, அவன் வாசஸ்தலத்தையும் பலிபீடத்தையும் சுற்றிப் பிராகாரத்தை நிறுத்தி, பிராகாரத்தின் தொங்குதிரையைத் தொங்கவைத்தான்; இவ்விதமாய் மோசே வேலையை முடித்தான்.

34 - அப்பொழுது ஒரு மேகம் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தை மூடினது; கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று.

English:- Then The Cloud Covered The Tent Of Meeting, And The Glory Of The Lord Filled The Tabernacle.

யாத்திராகமம் 40-34 - Exodus 40-34அப்பொழுது ஒரு மேகம் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தை மூடினது; கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று.

35 - மேகம் அதின்மேல் தங்கி, கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பினதினால், மோசே ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கக் கூடாமல் இருந்தது.

English:- Moses Could Not Enter The Tent Of Meeting Because The Cloud Had Settled Upon It, And The Glory Of The Lord Filled The Tabernacle.

யாத்திராகமம் 40-35 - Exodus 40-35மேகம் அதின்மேல் தங்கி, கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பினதினால், மோசே ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கக் கூடாமல் இருந்தது.

36 - வாசஸ்தலத்திலிருந்து மேகம் மேலே எழும்பும்போது, இஸ்ரவேல் புத்திரர் பிரயாணம் பண்ணப் புறப்படுவார்கள்.

English:- In All The Travels Of The Israelites, Whenever The Cloud Lifted From Above The Tabernacle, They Would Set Out;

யாத்திராகமம் 40-36 - Exodus 40-36வாசஸ்தலத்திலிருந்து மேகம் மேலே எழும்பும்போது, இஸ்ரவேல் புத்திரர் பிரயாணம் பண்ணப் புறப்படுவார்கள்.

37 - மேகம் எழும்பாதிருந்தால், அது எழும்பும் நாள்வரைக்கும் பிரயாணம் பண்ணாதிருப்பார்கள்.

English:- But If The Cloud Did Not Lift, They Did Not Set Out-until The Day It Lifted.

யாத்திராகமம் 40-37 - Exodus 40-37மேகம் எழும்பாதிருந்தால், அது எழும்பும் நாள்வரைக்கும் பிரயாணம் பண்ணாதிருப்பார்கள்.

38 - இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் பண்ணும் எல்லாப் பிரயாணங்களிலும் அவர்களெல்லாருடைய கண்களுக்கும் பிரத்தியட்சமாகப் பகலில் கர்த்தருடைய மேகமும், இரவில் அக்கினியும், வாசஸ்தலத்தின் மேல் தங்கியிருந்தது.

English:- So The Cloud Of The Lord Was Over The Tabernacle By Day, And Fire Was In The Cloud By Night, In The Sight Of All The House Of Israel During All Their Travels.

யாத்திராகமம் 40-38 - Exodus 40-38இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் பண்ணும் எல்லாப் பிரயாணங்களிலும் அவர்களெல்லாருடைய கண்களுக்கும் பிரத்தியட்சமாகப் பகலில் கர்த்தருடைய மேகமும், இரவில் அக்கினியும், வாசஸ்தலத்தின் மேல் தங்கியிருந்தது.


Previous Chapter Next Chapter