அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27 – Acts 27


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் அதிகாரம் 27 – Read Holy Bible Book Of Acts Chapter 27 In Tamil With English Reference


1 - நாங்கள் இத்தாலியா தேசத்துக்குக் கப்பல் ஏறிப் போகும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டபோது, பவுலையும் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த வேறுசிலரையும் அகுஸ்து பட்டாளத்தைச் சேர்ந்த யூலியு என்னும்பேர்கொண்ட நூற்றுக்கு அதிபதியினிடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள்.

English:- When It Was Decided That We Would Sail For Italy, Paul And Some Other Prisoners Were Handed Over To A Centurion Named Julius, Who Belonged To The Imperial Regiment.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-1 - Acts 27-1நாங்கள் இத்தாலியா தேசத்துக்குக் கப்பல் ஏறிப் போகும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டபோது, பவுலையும் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த வேறுசிலரையும் அகுஸ்து பட்டாளத்தைச் சேர்ந்த யூலியு என்னும்பேர்கொண்ட நூற்றுக்கு அதிபதியினிடத்தில் ஒப்புவித்தார்கள்.

2 - அதிரமித்தியம் ஊர்க்கப்பலில் நாங்கள் ஏறி, ஆசியா நாட்டுக் கரைபிடித்தோடவேண்டுமென்று நினைத்துப் புறப்பட்டோம். மக்கெதோனியா தேசத்துத் தெசலோனிக்கே பட்டணத்தானாகிய அரிஸ்தர்க்கு எங்களுடனேகூட இருந்தான்.

English:- We Boarded A Ship From Adramyttium About To Sail For Ports Along The Coast Of The Province Of Asia, And We Put Out To Sea. Aristarchus, A Macedonian From Thessalonica, Was With Us.


3 - மறுநாள் சீதோன் துறைபிடித்தோம். யூலியு பவுலைப் பட்சமாய் நடப்பித்து, அவன் தன் சிநேகிதரிடத்திலே போய்ப் பராமரிப்படையும்படிக்கு உத்தரவு கொடுத்தான்.

English:- The Next Day We Landed At Sidon; And Julius, In Kindness To Paul, Allowed Him To Go To His Friends So They Might Provide For His Needs.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-3 - Acts 27-3மறுநாள் சீதோன் துறைபிடித்தோம். யூலியு பவுலைப் பட்சமாய் நடப்பித்து, அவன் தன் சிநேகிதரிடத்திலே போய்ப் பராமரிப்படையும்படிக்கு உத்தரவு கொடுத்தான்.

4 - அவ்விடம்விட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு, எதிர்காற்றாயிருந்தபடியினால், சீப்புருதீவின் ஒதுக்கிலே ஓடினோம்.

English:- From There We Put Out To Sea Again And Passed To The Lee Of Cyprus Because The Winds Were Against Us.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-4 - Acts 27-4அவ்விடம்விட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு, எதிர்காற்றாயிருந்தபடியினால், சீப்புருதீவின் ஒதுக்கிலே ஓடினோம்.

5 - பின்பு சிலிசியா பம்பிலியா நாடுகளின் கடல்வழியாய் ஓடி, லீசியா நாட்டு மீறாப்பட்டணத்தில் சேர்ந்தோம்.

English:- When We Had Sailed Across The Open Sea Off The Coast Of Cilicia And Pamphylia, We Landed At Myra In Lycia.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-5 - Acts 27-5பின்பு சிலிசியா பம்பிலியா நாடுகளின் கடல்வழியாய் ஓடி, லீசியா நாட்டு மீறாப்பட்டணத்தில் சேர்ந்தோம்.

6 - இத்தாலியாவுக்குப் போகிற அலெக்சந்திரியா பட்டணத்துக் கப்பலை நூற்றுக்கு அதிபதி அங்கே கண்டு, எங்களை அதில் ஏற்றினான்.

English:- There The Centurion Found An Alexandrian Ship Sailing For Italy And Put Us On Board.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-6 - Acts 27-6இத்தாலியாவுக்குப் போகிற அலெக்சந்திரியா பட்டணத்துக் கப்பலை நூற்றுக்கு அதிபதி அங்கே கண்டு, எங்களை அதில் ஏற்றினான்.

7 - காற்று எங்களைத் தடுத்தபடியினாலே, நாங்கள் அநேகநாள் மெதுவாய்ச் சென்று, வருத்தத்தோடே கினீதுபட்டணத்திற்கு எதிரே வந்து, சல்மோனே ஊருக்கு எதிராய்க் கிரேத்தாதீவின் ஒதுக்கில் ஓடினோம்.

English:- We Made Slow Headway For Many Days And Had Difficulty Arriving Off Cnidus. When The Wind Did Not Allow Us To Hold Our Course, We Sailed To The Lee Of Crete, Opposite Salmone.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-7 - Acts 27-7காற்று எங்களைத் தடுத்தபடியினாலே, நாங்கள் அநேகநாள் மெதுவாய்ச் சென்று, வருத்தத்தோடே கினீதுபட்டணத்திற்கு எதிரே வந்து, சல்மோனே ஊருக்கு எதிராய்க் கிரேத்தாதீவின் ஒதுக்கில் ஓடினோம்.

8 - அதை வருத்தத்தோடே கடந்து, நல்ல துறைமுகம் என்னப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு வந்தோம்; லசேயப்பட்டணம் அதற்குச் சமீபமாயிருந்தது.

English:- We Moved Along The Coast With Difficulty And Came To A Place Called Fair Havens, Near The Town Of Lasea.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-8 - Acts 27-8அதை வருத்தத்தோடே கடந்து, நல்ல துறைமுகம் என்னப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு வந்தோம்; லசேயப்பட்டணம் அதற்குச் சமீபமாயிருந்தது.

9 - வெகுகாலம் சென்று, உபவாசநாளும் கழிந்துபோனபடியினாலே, இனிக் கப்பல்யாத்திரை செய்கிறது மோசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்குமென்று, பவுல் அவர்களை நோக்கி:

English:- Much Time Had Been Lost, And Sailing Had Already Become Dangerous Because By Now It Was After The Fast. So Paul Warned Them,

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-9 - Acts 27-9வெகுகாலம் சென்று, உபவாசநாளும் கழிந்துபோனபடியினாலே, இனிக் கப்பல்யாத்திரை செய்கிறது மோசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்குமென்று, பவுல் அவர்களை நோக்கி:

10 - மனுஷரே, இந்த யாத்திரையினாலே சரக்குக்கும் கப்பலுக்கும் மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஜீவனுக்கும் வருத்தமும் மிகுந்த சேதமும் உண்டாயிருக்குமென்று காண்கிறேன் என்று சொல்லி, அவர்களை எச்சரித்தான்.

English:- "Men, I Can See That Our Voyage Is Going To Be Disastrous And Bring Great Loss To Ship And Cargo, And To Our Own Lives Also."


11 - நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலினால் சொல்லப்பட்டவைகளைப் பார்க்கிலும் மாலுமியையும் கப்பல் எஜமானையும் அதிகமாய் நம்பினான்.

English:- But The Centurion, Instead Of Listening To What Paul Said, Followed The Advice Of The Pilot And Of The Owner Of The Ship.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-11 - Acts 27-11நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலினால் சொல்லப்பட்டவைகளைப் பார்க்கிலும் மாலுமியையும் கப்பல் எஜமானையும் அதிகமாய் நம்பினான்.

12 - அந்தத் துறைமுகம் மழைகாலத்திலே தங்குவதற்கு வசதியாயிராதபடியினால், அவ்விடத்தை விட்டுத் தென்மேற்கையும் வடமேற்கையும் நோக்கியிருக்கும் கிரேத்தாதீவிலுள்ள துறைமுகமாகிய பேனிக்ஸ் என்னும் இடத்தில் சேரக்கூடுமானால் சேர்ந்து, மழைகாலத்தில் தங்கும்படி அநேகம்பேர் ஆலோசனை சொன்னார்கள்.

English:- Since The Harbor Was Unsuitable To Winter In, The Majority Decided That We Should Sail On, Hoping To Reach Phoenix And Winter There. This Was A Harbor In Crete, Facing Both Southwest And Northwest.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-12 - Acts 27-12அந்தத் துறைமுகம் மழைகாலத்திலே தங்குவதற்கு வசதியாயிராதபடியினால், அவ்விடத்தை விட்டுத் தென்மேற்கையும் வடமேற்கையும் நோக்கியிருக்கும் கிரேத்தாதீவிலுள்ள துறைமுகமாகிய பேனிக்ஸ் என்னும் இடத்தில் சேரக்கூடுமானால் சேர்ந்து, மழைகாலத்தில் தங்கும்படி அநேகம்பேர் ஆலோசனை சொன்னார்கள்.

13 - தென்றல் மெதுவாயடித்தபடியால், தாங்கள் கோரினது கைகூடிவந்ததென்று எண்ணி, அவ்விடம்விட்டுப் பெயர்ந்து கிரேத்தாதீவுக்கு அருகாக ஓடினார்கள்.

English:- When A Gentle South Wind Began To Blow, They Thought They Had Obtained What They Wanted; So They Weighed Anchor And Sailed Along The Shore Of Crete.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-13 - Acts 27-13தென்றல் மெதுவாயடித்தபடியால், தாங்கள் கோரினது கைகூடிவந்ததென்று எண்ணி, அவ்விடம்விட்டுப் பெயர்ந்து கிரேத்தாதீவுக்கு அருகாக ஓடினார்கள்.

14 - கொஞ்சநேரத்துக்குள்ளே யூரோக்கிலிதோன் என்னுங் கடுங்காற்று அதில் மோதிற்று.

English:- Before Very Long, A Wind Of Hurricane Force, Called The "Northeaster," Swept Down From The Island.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-14 - Acts 27-14கொஞ்சநேரத்துக்குள்ளே யூரோக்கிலிதோன் என்னுங் கடுங்காற்று அதில் மோதிற்று.

15 - கப்பல் அதில் அகப்பட்டுக்கொண்டு, காற்றுக்கு எதிர்த்துப்போகக்கூடாதபடியினால் காற்றின் போக்கிலே கொண்டுபோகப்பட்டோம்.

English:- The Ship Was Caught By The Storm And Could Not Head Into The Wind; So We Gave Way To It And Were Driven Along.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-15 - Acts 27-15கப்பல் அதில் அகப்பட்டுக்கொண்டு, காற்றுக்கு எதிர்த்துப்போகக்கூடாதபடியினால் காற்றின் போக்கிலே கொண்டுபோகப்பட்டோம்.

16 - அப்படிக் கிலவுதா என்னப்பட்ட ஒரு சின்ன தீவின் ஒதுக்கிலே ஓடுகையில் வெகு வருத்தத்தோடே படவை வசப்படுத்தினோம்.

English:- As We Passed To The Lee Of A Small Island Called Cauda, We Were Hardly Able To Make The Lifeboat Secure.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-16 - Acts 27-16அப்படிக் கிலவுதா என்னப்பட்ட ஒரு சின்ன தீவின் ஒதுக்கிலே ஓடுகையில் வெகு வருத்தத்தோடே படவை வசப்படுத்தினோம்.

17 - அதை அவர்கள் தூக்கியெடுத்த பின்பு, பல உபாயங்கள் செய்து, கப்பலைச் சுற்றிக் கட்டி, சொரிமணலிலே விழுவோமென்று பயந்து, பாய்களை இறக்கி, இவ்விதமாய்க் கொண்டுபோகப்பட்டார்கள்.

English:- When The Men Had Hoisted It Aboard, They Passed Ropes Under The Ship Itself To Hold It Together. Fearing That They Would Run Aground On The Sandbars Of Syrtis, They Lowered The Sea Anchor And Let The Ship Be Driven Along.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-17 - Acts 27-17அதை அவர்கள் தூக்கியெடுத்த பின்பு, பல உபாயங்கள் செய்து, கப்பலைச் சுற்றிக் கட்டி, சொரிமணலிலே விழுவோமென்று பயந்து, பாய்களை இறக்கி, இவ்விதமாய்க் கொண்டுபோகப்பட்டார்கள்.

18 - மேலும் பெருங்காற்று மழையில் நாங்கள் மிகவும் அடிபட்டபடியினால், மறுநாளில் சில சரக்குகளைக் கடலில் எறிந்தார்கள்.

English:- We Took Such A Violent Battering From The Storm That The Next Day They Began To Throw The Cargo Overboard.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-18 - Acts 27-18மேலும் பெருங்காற்று மழையில் நாங்கள் மிகவும் அடிபட்டபடியினால், மறுநாளில் சில சரக்குகளைக் கடலில் எறிந்தார்கள்.

19 - மூன்றாம் நாளிலே கப்பலின் தளவாடங்களை எங்கள் கைகளினாலே எடுத்து எறிந்தோம்.

English:- On The Third Day, They Threw The Ship's Tackle Overboard With Their Own Hands.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-19 - Acts 27-19மூன்றாம் நாளிலே கப்பலின் தளவாடங்களை எங்கள் கைகளினாலே எடுத்து எறிந்தோம்.

20 - அநேகநாளாய்ச் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல், மிகுந்த பெருங்காற்றுமழையும் அடித்துக்கொண்டிருந்தபடியினால், இனி தப்பிப்பிழைப்போமென்னும் நம்பிக்கை முழுமையும் அற்றுப்போயிற்று.

English:- When Neither Sun Nor Stars Appeared For Many Days And The Storm Continued Raging, We Finally Gave Up All Hope Of Being Saved.


21 - அநேகநாள் அவர்கள் போஜனம்பண்ணாமல் இருந்தபோது, பவுல் அவர்கள் நடுவிலே நின்று: மனுஷரே, இந்த வருத்தமும் சேதமும் வாராதபடிக்கு என் சொல்லைக்கேட்டு, கிரேத்தாதீவை விட்டுப்புறப்படாமல் இருக்கவேண்டியதாயிருந்தது.

English:- After The Men Had Gone A Long Time Without Food, Paul Stood Up Before Them And Said: "Men, You Should Have Taken My Advice Not To Sail From Crete; Then You Would Have Spared Yourselves This Damage And Loss.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-21 - Acts 27-21அநேகநாள் அவர்கள் போஜனம்பண்ணாமல் இருந்தபோது, பவுல் அவர்கள் நடுவிலே நின்று: மனுஷரே, இந்த வருத்தமும் சேதமும் வாராதபடிக்கு என் சொல்லைக்கேட்டு, கிரேத்தாதீவை விட்டுப்புறப்படாமல் இருக்கவேண்டியதாயிருந்தது.

22 - ஆகிலும், திடமனதாயிருங்களென்று இப்பொழுது உங்களுக்குத் தைரியஞ்சொல்லுகிறேன். கப்பற்சேதமேயல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராணச்சேதம் வராது.

English:- But Now I Urge You To Keep Up Your Courage, Because Not One Of You Will Be Lost; Only The Ship Will Be Destroyed.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-22 - Acts 27-22ஆகிலும், திடமனதாயிருங்களென்று இப்பொழுது உங்களுக்குத் தைரியஞ்சொல்லுகிறேன். கப்பற்சேதமேயல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராணச்சேதம் வராது.

23 - ஏனென்றால், என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த இராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்துநின்று:

English:- Last Night An Angel Of The God Whose I Am And Whom I Serve Stood Beside Me

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-23 - Acts 27-23ஏனென்றால், என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த இராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்துநின்று:

24 - பவுலே, பயப்படாதே, நீ இராயனுக்கு முன்பாக நிற்கவேண்டும். இதோ, உன்னுடனேகூட யாத்திரைபண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்குத் தயவுபண்ணினார் என்றான்.

English:- And Said, 'Do Not Be Afraid, Paul. You Must Stand Trial Before Caesar; And God Has Graciously Given You The Lives Of All Who Sail With You.'

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-24 - Acts 27-24பவுலே, பயப்படாதே, நீ இராயனுக்கு முன்பாக நிற்கவேண்டும். இதோ, உன்னுடனேகூட யாத்திரைபண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்குத் தயவுபண்ணினார் என்றான்.

25 - ஆனபடியினால் மனுஷரே, திடமனதாயிருங்கள். எனக்குச் சொல்லப்பட்டபிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன்.

English:- So Keep Up Your Courage, Men, For I Have Faith In God That It Will Happen Just As He Told Me.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-25 - Acts 27-25ஆனபடியினால் மனுஷரே, திடமனதாயிருங்கள். எனக்குச் சொல்லப்பட்டபிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன்.

26 - ஆயினும் நாம் ஒரு தீவிலே விழவேண்டியதாயிருக்கும் என்றான்.

English:- Nevertheless, We Must Run Aground On Some Island."

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-26 - Acts 27-26ஆயினும் நாம் ஒரு தீவிலே விழவேண்டியதாயிருக்கும் என்றான்.

27 - பதினாலாம் இராத்திரியானபோது, நாங்கள் ஆதிரியாக் கடலிலே அலைவுபட்டு ஓடுகையில், நடுஜாமத்திலே கப்பலாட்களுக்கு ஒரு கரை கிட்டிவருகிறதாகத் தோன்றிற்று.

English:- On The Fourteenth Night We Were Still Being Driven Across The Adriatic Sea, When About Midnight The Sailors Sensed They Were Approaching Land.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-27 - Acts 27-27பதினாலாம் இராத்திரியானபோது, நாங்கள் ஆதிரியாக் கடலிலே அலைவுபட்டு ஓடுகையில், நடுஜாமத்திலே கப்பலாட்களுக்கு ஒரு கரை கிட்டிவருகிறதாகத் தோன்றிற்று.

28 - உடனே அவர்கள் விழுதுவிட்டு இருபது பாகமென்று கண்டார்கள்; சற்றப்புறம் போனபொழுது, மறுபடியும் விழுதுவிட்டுப் பதினைந்து பாகமென்று கண்டார்கள்.

English:- They Took Soundings And Found That The Water Was A Hundred And Twenty Feet Deep. A Short Time Later They Took Soundings Again And Found It Was Ninety Feet Deep.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-28 - Acts 27-28உடனே அவர்கள் விழுதுவிட்டு இருபது பாகமென்று கண்டார்கள்; சற்றப்புறம் போனபொழுது, மறுபடியும் விழுதுவிட்டுப் பதினைந்து பாகமென்று கண்டார்கள்.

29 - பாறையிடங்களில் விழுவோமென்று பயந்து, பின்னணியத்திலிருந்து நாலு நங்கூரங்களைப்போட்டு, பொழுது எப்போது விடியுமோ என்றிருந்தார்கள்.

English:- Fearing That We Would Be Dashed Against The Rocks, They Dropped Four Anchors From The Stern And Prayed For Daylight.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-29 - Acts 27-29பாறையிடங்களில் விழுவோமென்று பயந்து, பின்னணியத்திலிருந்து நாலு நங்கூரங்களைப்போட்டு, பொழுது எப்போது விடியுமோ என்றிருந்தார்கள்.

30 - அப்பொழுது கப்பலாட்கள் கப்பலை விட்டோடிப்போக வகைதேடி, முன்னணியத்திலிருந்து நங்கூரங்களைப் போடப்போகிற பாவனையாய்ப் படவைக் கடலிலிறக்குகையில்,

English:- In An Attempt To Escape From The Ship, The Sailors Let The Lifeboat Down Into The Sea, Pretending They Were Going To Lower Some Anchors From The Bow.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-30 - Acts 27-30அப்பொழுது கப்பலாட்கள் கப்பலை விட்டோடிப்போக வகைதேடி, முன்னணியத்திலிருந்து நங்கூரங்களைப் போடப்போகிற பாவனையாய்ப் படவைக் கடலிலிறக்குகையில்,

31 - பவுல் நூற்றுக்கு அதிபதியையும் சேவகரையும் நோக்கி: இவர்கள் கப்பலிலிராவிட்டால் நீங்கள் தப்பிப் பிழைக்கமாட்டீர்கள் என்றான்.

English:- Then Paul Said To The Centurion And The Soldiers, "Unless These Men Stay With The Ship, You Cannot Be Saved."

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-31 - Acts 27-31பவுல் நூற்றுக்கு அதிபதியையும் சேவகரையும் நோக்கி: இவர்கள் கப்பலிலிராவிட்டால் நீங்கள் தப்பிப் பிழைக்கமாட்டீர்கள் என்றான்.

32 - அப்பொழுது, போர்ச்சேவகர் படவின் கயிறுகளை அறுத்து, அதைத் தாழவிழவிட்டார்கள்.

English:- So The Soldiers Cut The Ropes That Held The Lifeboat And Let It Fall Away.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-32 - Acts 27-32அப்பொழுது, போர்ச்சேவகர் படவின் கயிறுகளை அறுத்து, அதைத் தாழவிழவிட்டார்கள்.

33 - பொழுது விடிகையில் எல்லாரும் போஜனம்பண்ணும்படி பவுல் அவர்களுக்குத் தைரியஞ்சொல்லி: நீங்கள் இன்று பதினாலுநாளாய் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் பட்டினியாயிருக்கிறீர்கள்.

English:- Just Before Dawn Paul Urged Them All To Eat. "For The Last Fourteen Days," He Said, "You Have Been In Constant Suspense And Have Gone Without Food--you Haven't Eaten Anything.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-33 - Acts 27-33பொழுது விடிகையில் எல்லாரும் போஜனம்பண்ணும்படி பவுல் அவர்களுக்குத் தைரியஞ்சொல்லி: நீங்கள் இன்று பதினாலுநாளாய் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் பட்டினியாயிருக்கிறீர்கள்.

34 - ஆகையால் போஜனம்பண்ணும்படி உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன், நீங்கள் தப்பிப் பிழைப்பதற்கு அது உதவியாயிருக்கும்; உங்கள் தலையிலிருந்து ஒரு மயிரும் விழாது என்றான்.

English:- Now I Urge You To Take Some Food. You Need It To Survive. Not One Of You Will Lose A Single Hair From His Head."

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-34 - Acts 27-34ஆகையால் போஜனம்பண்ணும்படி உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன், நீங்கள் தப்பிப் பிழைப்பதற்கு அது உதவியாயிருக்கும்; உங்கள் தலையிலிருந்து ஒரு மயிரும் விழாது என்றான்.

35 - இப்படிச் சொல்லி, அப்பத்தை எடுத்து, எல்லாருக்கு முன்பாகவும் தேவனை ஸ்தோத்திரித்து, அதைப் பிட்டுப் புசிக்கத்தொடங்கினான்.

English:- After He Said This, He Took Some Bread And Gave Thanks To God In Front Of Them All. Then He Broke It And Began To Eat.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-35 - Acts 27-35இப்படிச் சொல்லி, அப்பத்தை எடுத்து, எல்லாருக்கு முன்பாகவும் தேவனை ஸ்தோத்திரித்து, அதைப் பிட்டுப் புசிக்கத்தொடங்கினான்.

36 - அப்பொழுது எல்லாரும் திடமனப்பட்டுப் புசித்தார்கள்.

English:- They Were All Encouraged And Ate Some Food Themselves.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-36 - Acts 27-36அப்பொழுது எல்லாரும் திடமனப்பட்டுப் புசித்தார்கள்.

37 - கப்பலில் இருநூற்றெழுபத்தாறுபேர் இருந்தோம்.

English:- Altogether There Were Of Us On Board.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-37 - Acts 27-37கப்பலில் இருநூற்றெழுபத்தாறுபேர் இருந்தோம்.

38 - திருப்தியாகப் புசித்தபின்பு அவர்கள் கோதுமையைக் கடலிலே எறிந்து, கப்பலை இலகுவாக்கினார்கள்.

English:- When They Had Eaten As Much As They Wanted, They Lightened The Ship By Throwing The Grain Into The Sea.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-38 - Acts 27-38திருப்தியாகப் புசித்தபின்பு அவர்கள் கோதுமையைக் கடலிலே எறிந்து, கப்பலை இலகுவாக்கினார்கள்.

39 - பொழுது விடிந்தபின்பு, இன்னபூமியென்று அறியாதிருந்தார்கள். அப்பொழுது சமமான கரையுள்ள ஒரு துறைமுகம் அவர்களுக்குத் தென்பட்டது; கூடுமானால் அதற்குள் கப்பலையோட்ட யோசனையாயிருந்து,

English:- When Daylight Came, They Did Not Recognize The Land, But They Saw A Bay With A Sandy Beach, Where They Decided To Run The Ship Aground If They Could.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-39 - Acts 27-39பொழுது விடிந்தபின்பு, இன்னபூமியென்று அறியாதிருந்தார்கள். அப்பொழுது சமமான கரையுள்ள ஒரு துறைமுகம் அவர்களுக்குத் தென்பட்டது; கூடுமானால் அதற்குள் கப்பலையோட்ட யோசனையாயிருந்து,

40 - நங்கூரங்களை அறுத்துக் கடலிலே விட்டுவிட்டு, சுக்கான்களுடைய கட்டுகளைத் தளரவிட்டு, பெரும்பாயைக் காற்றுமுகமாய் விரித்து, கரைக்கு நேராய் ஓடி,

English:- Cutting Loose The Anchors, They Left Them In The Sea And At The Same Time Untied The Ropes That Held The Rudders. Then They Hoisted The Foresail To The Wind And Made For The Beach.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-40 - Acts 27-40நங்கூரங்களை அறுத்துக் கடலிலே விட்டுவிட்டு, சுக்கான்களுடைய கட்டுகளைத் தளரவிட்டு, பெரும்பாயைக் காற்றுமுகமாய் விரித்து, கரைக்கு நேராய் ஓடி,

41 - இருபுறமும் கடல் மோதிய ஒருஇடத்திலே கப்பலைத் தட்டவைத்தார்கள்; முன்னணியம் ஊன்றி அசையாமலிருந்தது, பின்னணியம் அலைகளுடைய பலத்தினால் உடைந்துபோயிற்று.

English:- But The Ship Struck A Sandbar And Ran Aground. The Bow Stuck Fast And Would Not Move, And The Stern Was Broken To Pieces By The Pounding Of The Surf.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-41 - Acts 27-41இருபுறமும் கடல் மோதிய ஒருஇடத்திலே கப்பலைத் தட்டவைத்தார்கள்; முன்னணியம் ஊன்றி அசையாமலிருந்தது, பின்னணியம் அலைகளுடைய பலத்தினால் உடைந்துபோயிற்று.

42 - அப்பொழுது காவல்பண்ணப்பட்டவர்களில் ஒருவனும் நீந்தி ஓடிப்போகாதபடிக்கு அவர்களைக் கொன்றுபோடவேண்டுமென்று போர்ச்சேவகர் யோசனையாயிருந்தார்கள்.

English:- The Soldiers Planned To Kill The Prisoners To Prevent Any Of Them From Swimming Away And Escaping.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-42 - Acts 27-42அப்பொழுது காவல்பண்ணப்பட்டவர்களில் ஒருவனும் நீந்தி ஓடிப்போகாதபடிக்கு அவர்களைக் கொன்றுபோடவேண்டுமென்று போர்ச்சேவகர் யோசனையாயிருந்தார்கள்.

43 - நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலைக் காப்பாற்ற மனதாயிருந்து, அவர்களுடைய யோசனையைத் தடுத்து, நீந்தத்தக்கவர்கள் முந்திக் கடலில் விழுந்து கரையேறவும்,

English:- But The Centurion Wanted To Spare Paul's Life And Kept Them From Carrying Out Their Plan. He Ordered Those Who Could Swim To Jump Overboard First And Get To Land.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-43 - Acts 27-43நூற்றுக்கு அதிபதி பவுலைக் காப்பாற்ற மனதாயிருந்து, அவர்களுடைய யோசனையைத் தடுத்து, நீந்தத்தக்கவர்கள் முந்திக் கடலில் விழுந்து கரையேறவும்,

44 - மற்றவர்களில் சிலர் பலகைகள்மேலும், சிலர் கப்பல் துண்டுகள்மேலும் போய்க் கரையேறவும் கட்டளையிட்டான்; இவ்விதமாய் எல்லாரும் தப்பிக் கரைசேர்ந்தார்கள்.

English:- The Rest Were To Get There On Planks Or On Pieces Of The Ship. In This Way Everyone Reached Land In Safety.

அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 27-44 - Acts 27-44மற்றவர்களில் சிலர் பலகைகள்மேலும், சிலர் கப்பல் துண்டுகள்மேலும் போய்க் கரையேறவும் கட்டளையிட்டான்; இவ்விதமாய் எல்லாரும் தப்பிக் கரைசேர்ந்தார்கள்.


Previous Chapter Next Chapter