1 நாளாகமம் 1 – 1 Chronicles 1


Previous Chapter Next Chapter

பரிசுத்த வேதாகமம் 1 நாளாகமம் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of 1 Chronicles Chapter 1 In Tamil With English Reference


1 - ஆதாம், சேத், ஏனோஸ்,

English:- Adam, Seth, Enosh,

1 நாளாகமம் 1-1 - 1 Chronicles 1-1ஆதாம், சேத், ஏனோஸ்,

2 - கேனான், மகலாலெயேல், யாரேத்,

English:- Kenan, Mahalalel, Jared,


3 - ஏனோக்கு, மெத்தூசலா, லாமேக்கு,

English:- Enoch, Methuselah, Lamech, Noah.

1 நாளாகமம் 1-3 - 1 Chronicles 1-3ஏனோக்கு, மெத்தூசலா, லாமேக்கு,

4 - நோவா, சேம், காம், யாப்பேத்.

English:- The Sons Of Noah: Shem, Ham And Japheth. The Japhethites

1 நாளாகமம் 1-4 - 1 Chronicles 1-4நோவா, சேம், காம், யாப்பேத்.

5 - யாப்பேத்தின் குமாரர், கோமர், மாகோகு, மாதாய், யாவான், தூபால், மேசேக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech And Tiras.

1 நாளாகமம் 1-5 - 1 Chronicles 1-5யாப்பேத்தின் குமாரர், கோமர், மாகோகு, மாதாய், யாவான், தூபால், மேசேக்கு, தீராஸ் என்பவர்கள்.

6 - கோமரின் குமாரர், அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Gomer: Ashkenaz, Riphath And Togarmah.

1 நாளாகமம் 1-6 - 1 Chronicles 1-6கோமரின் குமாரர், அஸ்கினாஸ், ரீப்பாத்து, தொகர்மா என்பவர்கள்.

7 - யாவானின் குமாரர், எலிசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், தொதானீம் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Javan: Elishah, Tarshish, The Kittim And The Rodanim. The Hamites

1 நாளாகமம் 1-7 - 1 Chronicles 1-7யாவானின் குமாரர், எலிசா, தர்ஷீஸ், கித்தீம், தொதானீம் என்பவர்கள்.

8 - காமின் குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Ham: Cush, Mizraim, Put And Canaan.

1 நாளாகமம் 1-8 - 1 Chronicles 1-8காமின் குமாரர், கூஷ், மிஸ்ராயீம், பூத், கானான் என்பவர்கள்.

9 - கூஷின் குமாரர், சேபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள்; ராமாவின் குமாரர், சேபா, திதான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raamah And Sabteca. The Sons Of Raamah: Sheba And Dedan.

1 நாளாகமம் 1-9 - 1 Chronicles 1-9கூஷின் குமாரர், சேபா, ஆவிலா, சப்தா, ராமா, சப்திகா என்பவர்கள்; ராமாவின் குமாரர், சேபா, திதான் என்பவர்கள்.

10 - கூஷ் நிம்ரோதைப் பெற்றான்; இவன் பூமியிலே பராக்கிரமசாலியானான்.

English:- Cush Was The Father Of Nimrod, Who Grew To Be A Mighty Warrior On Earth.


11 - மிஸ்ராயீம் லூதீமியரையும், ஆனாமியரையும், லெகாபியரையும், நப்தூகியரையும்,

English:- Mizraim Was The Father Of The Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites,

1 நாளாகமம் 1-11 - 1 Chronicles 1-11மிஸ்ராயீம் லூதீமியரையும், ஆனாமியரையும், லெகாபியரையும், நப்தூகியரையும்,

12 - பத்ரூசியரையும், பெலிஸ்தரைப் பெற்ற கஸ்லூகியரையும், கப்தோரியரையும் பெற்றான்.

English:- Pathrusites, Casluhites (From Whom The Philistines Came) And Caphtorites.

1 நாளாகமம் 1-12 - 1 Chronicles 1-12பத்ரூசியரையும், பெலிஸ்தரைப் பெற்ற கஸ்லூகியரையும், கப்தோரியரையும் பெற்றான்.

13 - கானான் தன் மூத்தமகனாகிய சீதோனையும், கேத்தையும்,

English:- Canaan Was The Father Of Sidon His Firstborn, And Of The Hittites,

1 நாளாகமம் 1-13 - 1 Chronicles 1-13கானான் தன் மூத்தமகனாகிய சீதோனையும், கேத்தையும்,

14 - எபூசியரையும், எமோரியரையும், கிர்காசியரையும்,

English:- Jebusites, Amorites, Girgashites,

1 நாளாகமம் 1-14 - 1 Chronicles 1-14எபூசியரையும், எமோரியரையும், கிர்காசியரையும்,

15 - ஏவியரையும், அர்கீயரையும், சீநியரையும்,

English:- Hivites, Arkites, Sinites,

1 நாளாகமம் 1-15 - 1 Chronicles 1-15ஏவியரையும், அர்கீயரையும், சீநியரையும்,

16 - அர்வாதியரையும், செமாரியரையும், காமாத்தியரையும் பெற்றான்.

English:- Arvadites, Zemarites And Hamathites. The Semites

1 நாளாகமம் 1-16 - 1 Chronicles 1-16அர்வாதியரையும், செமாரியரையும், காமாத்தியரையும் பெற்றான்.

17 - சேமின் குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல், கேத்தெர், மேசக் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Shem: Elam, Asshur, Arphaxad, Lud And Aram. The Sons Of Aram : Uz, Hul, Gether And Meshech.

1 நாளாகமம் 1-17 - 1 Chronicles 1-17சேமின் குமாரர், ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல், கேத்தெர், மேசக் என்பவர்கள்.

18 - அர்பக்சாத் சாலாவைப் பெற்றான்; சாலா ஏபேரைப் பெற்றான்.

English:- Arphaxad Was The Father Of Shelah, And Shelah The Father Of Eber.

1 நாளாகமம் 1-18 - 1 Chronicles 1-18அர்பக்சாத் சாலாவைப் பெற்றான்; சாலா ஏபேரைப் பெற்றான்.

19 - ஏபேருக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள்; ஒருவன் பேர் பேலேகு, ஏனெனில் அவன் நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது; அவன் சகோதரன் பேர் யொக்தான்.

English:- Two Sons Were Born To Eber: One Was Named Peleg, Because In His Time The Earth Was Divided; His Brother Was Named Joktan.

1 நாளாகமம் 1-19 - 1 Chronicles 1-19ஏபேருக்கு இரண்டு குமாரர் பிறந்தார்கள்; ஒருவன் பேர் பேலேகு, ஏனெனில் அவன் நாட்களில் பூமி பகுக்கப்பட்டது; அவன் சகோதரன் பேர் யொக்தான்.

20 - யொக்தான் அல்மோதாதையும், சாலேப்பையும், ஆசர்மாவேத்தையும், யேராகையும்,

English:- Joktan Was The Father Of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,


21 - அதோராமையும், ஊசாலையும், திக்லாவையும்,

English:- Hadoram, Uzal, Diklah,

1 நாளாகமம் 1-21 - 1 Chronicles 1-21அதோராமையும், ஊசாலையும், திக்லாவையும்,

22 - ஓபாலையும், அபிமாவேலையும், சேபாவையும்,

English:- Obal, Abimael, Sheba,

1 நாளாகமம் 1-22 - 1 Chronicles 1-22ஓபாலையும், அபிமாவேலையும், சேபாவையும்,

23 - ஓப்பீரையும், ஆவிலாவையும், யோபாபையும் பெற்றான்; இவர்கள் எல்லாரும் யொக்தானின் குமாரர்.

English:- Ophir, Havilah And Jobab. All These Were Sons Of Joktan.

1 நாளாகமம் 1-23 - 1 Chronicles 1-23ஓப்பீரையும், ஆவிலாவையும், யோபாபையும் பெற்றான்; இவர்கள் எல்லாரும் யொக்தானின் குமாரர்.

24 - சேம், அர்பக்சாத், சாலா,

English:- Shem, Arphaxad, Shelah,

1 நாளாகமம் 1-24 - 1 Chronicles 1-24சேம், அர்பக்சாத், சாலா,

25 - ஏபேர், பேலேகு, ரெகூ,

English:- Eber, Peleg, Reu,

1 நாளாகமம் 1-25 - 1 Chronicles 1-25ஏபேர், பேலேகு, ரெகூ,

26 - செரூகு, நாகோர், தேராகு,

English:- Serug, Nahor, Terah

1 நாளாகமம் 1-26 - 1 Chronicles 1-26செரூகு, நாகோர், தேராகு,

27 - ஆபிராமாகிய ஆபிரகாம்,

English:- And Abram (That Is, Abraham).

1 நாளாகமம் 1-27 - 1 Chronicles 1-27ஆபிராமாகிய ஆபிரகாம்,

28 - ஆபிரகாமின் குமாரர், ஈசாக்கு, இஸ்மவேல் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Abraham: Isaac And Ishmael. Descendants Of Hagar

1 நாளாகமம் 1-28 - 1 Chronicles 1-28ஆபிரகாமின் குமாரர், ஈசாக்கு, இஸ்மவேல் என்பவர்கள்.

29 - இவர்களுடைய சந்ததிகளாவன: இஸ்மவேலின் மூத்த குமாரனாகிய நெபாயோத், கேதார், அத்பியேல், மிப்சாம்,

English:- These Were Their Descendants: Nebaioth The Firstborn Of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam,

1 நாளாகமம் 1-29 - 1 Chronicles 1-29இவர்களுடைய சந்ததிகளாவன: இஸ்மவேலின் மூத்த குமாரனாகிய நெபாயோத், கேதார், அத்பியேல், மிப்சாம்,

30 - மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ஆதாத், தேமா,

English:- Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema,

1 நாளாகமம் 1-30 - 1 Chronicles 1-30மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ஆதாத், தேமா,

31 - யெத்தூர், நாபீஸ், கேத்மா என்பவர்கள்; இவர்கள் இஸ்மவேலின் குமாரர்.

English:- Jetur, Naphish And Kedemah. These Were The Sons Of Ishmael. Descendants Of Keturah

1 நாளாகமம் 1-31 - 1 Chronicles 1-31யெத்தூர், நாபீஸ், கேத்மா என்பவர்கள்; இவர்கள் இஸ்மவேலின் குமாரர்.

32 - ஆபிரகாமின் மறுமனையாட்டியாகிய கேத்தூராள் பெற்ற குமாரர், சிம்ரான், யக்ஷான், மேதான், மீதியான், இஸ்பாக், சூவா என்பவர்கள்; யக்ஷானின் குமாரர், சேபா, தேதான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Born To Keturah, Abraham's Concubine: Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak And Shuah. The Sons Of Jokshan: Sheba And Dedan.

1 நாளாகமம் 1-32 - 1 Chronicles 1-32ஆபிரகாமின் மறுமனையாட்டியாகிய கேத்தூராள் பெற்ற குமாரர், சிம்ரான், யக்ஷான், மேதான், மீதியான், இஸ்பாக், சூவா என்பவர்கள்; யக்ஷானின் குமாரர், சேபா, தேதான் என்பவர்கள்.

33 - மீதியானின் குமாரர், ஏப்பா, ஏப்பேர், ஆனோக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் கேத்துராளின் குமாரர்.

English:- The Sons Of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida And Eldaah. All These Were Descendants Of Keturah. Descendants Of Sarah

1 நாளாகமம் 1-33 - 1 Chronicles 1-33மீதியானின் குமாரர், ஏப்பா, ஏப்பேர், ஆனோக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்பவர்கள்; இவர்கள் எல்லாரும் கேத்துராளின் குமாரர்.

34 - ஆபிரகாம் ஈசாக்கைப் பெற்றான்; ஈசாக்கின் குமாரர், ஏசா இஸ்ரவேல் என்பவர்கள்.

English:- Abraham Was The Father Of Isaac. The Sons Of Isaac: Esau And Israel.

1 நாளாகமம் 1-34 - 1 Chronicles 1-34ஆபிரகாம் ஈசாக்கைப் பெற்றான்; ஈசாக்கின் குமாரர், ஏசா இஸ்ரவேல் என்பவர்கள்.

35 - ஏசாவின் குமாரர், எலீப்பாஸ், ரெகுவேல், எயூஷ், யாலாம், கோராகு என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam And Korah.

1 நாளாகமம் 1-35 - 1 Chronicles 1-35ஏசாவின் குமாரர், எலீப்பாஸ், ரெகுவேல், எயூஷ், யாலாம், கோராகு என்பவர்கள்.

36 - எலிப்பாசின் குமாரர், தேமான், ஓமார், செப்பி, கத்தாம், கேனாஸ், திம்னா, அமலேக்கு என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Eliphaz: Teman, Omar, Zepho, Gatam And Kenaz; By Timna: Amalek.

1 நாளாகமம் 1-36 - 1 Chronicles 1-36எலிப்பாசின் குமாரர், தேமான், ஓமார், செப்பி, கத்தாம், கேனாஸ், திம்னா, அமலேக்கு என்பவர்கள்.

37 - ரெகுவேலின் குமாரர், நகாத், சேராகு, சம்மா, மீசா என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah And Mizzah. The People Of Seir In Edom

1 நாளாகமம் 1-37 - 1 Chronicles 1-37ரெகுவேலின் குமாரர், நகாத், சேராகு, சம்மா, மீசா என்பவர்கள்.

38 - சேயீரின் குமாரர், லோத்தான், சோபால், சிபியோன், ஆனா, தீசோன், எத்சேர், தீசான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer And Dishan.

1 நாளாகமம் 1-38 - 1 Chronicles 1-38சேயீரின் குமாரர், லோத்தான், சோபால், சிபியோன், ஆனா, தீசோன், எத்சேர், தீசான் என்பவர்கள்.

39 - லோத்தானின் குமாரர், ஓரி, ஓமாம் என்பவர்கள்; லோத்தானின் சகோதரி திம்னாள் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Lotan: Hori And Homam. Timna Was Lotan's Sister.

1 நாளாகமம் 1-39 - 1 Chronicles 1-39லோத்தானின் குமாரர், ஓரி, ஓமாம் என்பவர்கள்; லோத்தானின் சகோதரி திம்னாள் என்பவர்கள்.

40 - சோபாலின் குமாரர், அல்வான், மானகாத், ஏபால், செப்போ, ஓனாம் என்பவர்கள்; சிபியோனின் குமாரர், அயா, ஆனாகு என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, Shepho And Onam. The Sons Of Zibeon: Aiah And Anah.

1 நாளாகமம் 1-40 - 1 Chronicles 1-40சோபாலின் குமாரர், அல்வான், மானகாத், ஏபால், செப்போ, ஓனாம் என்பவர்கள்; சிபியோனின் குமாரர், அயா, ஆனாகு என்பவர்கள்.

41 - ஆனாகின் குமாரரில் ஒருவன் திஷோன் என்பவன்; திஷோனின் குமாரர், அம்ராம், எஸ்பான் இத்தரான், கெரான் என்பவர்கள்.

English:- The Son Of Anah: Dishon. The Sons Of Dishon: Hemdan, Eshban, Ithran And Keran.

1 நாளாகமம் 1-41 - 1 Chronicles 1-41ஆனாகின் குமாரரில் ஒருவன் திஷோன் என்பவன்; திஷோனின் குமாரர், அம்ராம், எஸ்பான் இத்தரான், கெரான் என்பவர்கள்.

42 - ஏத்சேரின் குமாரர், பில்கான், சகவான், யாக்கான் என்பவர்கள்; திஷானின் குமாரர், ஊத்ஸ், அரான் என்பவர்கள்.

English:- The Sons Of Ezer: Bilhan, Zaavan And Akan. The Sons Of Dishan : Uz And Aran. The Rulers Of Edom

1 நாளாகமம் 1-42 - 1 Chronicles 1-42ஏத்சேரின் குமாரர், பில்கான், சகவான், யாக்கான் என்பவர்கள்; திஷானின் குமாரர், ஊத்ஸ், அரான் என்பவர்கள்.

43 - இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஒரு ராஜா ஆளாததற்கு முன்னே, ஏதோம் தேசத்தில் அரசாண்ட ராஜாக்களானவர்கள்: பேயோரின் குமாரன் பேலா என்பவன்; இவன் பட்டணத்தின் பேர் தின்காபா.

English:- These Were The Kings Who Reigned In Edom Before Any Israelite King Reigned : Bela Son Of Beor, Whose City Was Named Dinhabah.

1 நாளாகமம் 1-43 - 1 Chronicles 1-43இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஒரு ராஜா ஆளாததற்கு முன்னே, ஏதோம் தேசத்தில் அரசாண்ட ராஜாக்களானவர்கள்: பேயோரின் குமாரன் பேலா என்பவன்; இவன் பட்டணத்தின் பேர் தின்காபா.

44 - பேலா மரித்தபின் போஸ்ரா ஊரானாகிய சேராகின் குமாரன் யோபாப் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

English:- When Bela Died, Jobab Son Of Zerah From Bozrah Succeeded Him As King.

1 நாளாகமம் 1-44 - 1 Chronicles 1-44பேலா மரித்தபின் போஸ்ரா ஊரானாகிய சேராகின் குமாரன் யோபாப் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

45 - யோபாப் மரித்தபின், தேமானியரின் தேசத்தானாகிய ஊசாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

English:- When Jobab Died, Husham From The Land Of The Temanites Succeeded Him As King.

1 நாளாகமம் 1-45 - 1 Chronicles 1-45யோபாப் மரித்தபின், தேமானியரின் தேசத்தானாகிய ஊசாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

46 - ஊசாம் மரித்தபின், பேதாதின் குமாரன் ஆதாத் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான், இவன் மீதியானியரை மோவாபின் நாட்டிலே முறிய அடித்தவன்; இவன் பட்டணத்தின்பேர் ஆவீத்.

English:- When Husham Died, Hadad Son Of Bedad, Who Defeated Midian In The Country Of Moab, Succeeded Him As King. His City Was Named Avith.

1 நாளாகமம் 1-46 - 1 Chronicles 1-46ஊசாம் மரித்தபின், பேதாதின் குமாரன் ஆதாத் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான், இவன் மீதியானியரை மோவாபின் நாட்டிலே முறிய அடித்தவன்; இவன் பட்டணத்தின்பேர் ஆவீத்.

47 - ஆதாத் மரித்தபின், மஸ்ரேக்கா ஊரானாகிய சம்லா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

English:- When Hadad Died, Samlah From Masrekah Succeeded Him As King.

1 நாளாகமம் 1-47 - 1 Chronicles 1-47ஆதாத் மரித்தபின், மஸ்ரேக்கா ஊரானாகிய சம்லா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

48 - சம்லா மரித்தபின், நதியோரமான ரேகோபோத்தானாகிய சவுல் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

English:- When Samlah Died, Shaul From Rehoboth On The River Succeeded Him As King.

1 நாளாகமம் 1-48 - 1 Chronicles 1-48சம்லா மரித்தபின், நதியோரமான ரேகோபோத்தானாகிய சவுல் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

49 - சவுல் மரித்தபின், அக்போரின் குமாரன் பாகாலானான் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

English:- When Shaul Died, Baal-hanan Son Of Acbor Succeeded Him As King.

1 நாளாகமம் 1-49 - 1 Chronicles 1-49சவுல் மரித்தபின், அக்போரின் குமாரன் பாகாலானான் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.

50 - பாகாலானான் மரித்தபின், ஆதாத் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்; இவன் பட்டணத்தின்பேர் பாகி; மேசகாபின் குமாரத்தியாகிய மாத்திரேத்தின் மகளான அவன் மனைவியின் பேர் மெகேதபேல்.

English:- When Baal-hanan Died, Hadad Succeeded Him As King. His City Was Named Pau, And His Wife's Name Was Mehetabel Daughter Of Matred, The Daughter Of Me-zahab.

1 நாளாகமம் 1-50 - 1 Chronicles 1-50பாகாலானான் மரித்தபின், ஆதாத் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்; இவன் பட்டணத்தின்பேர் பாகி; மேசகாபின் குமாரத்தியாகிய மாத்திரேத்தின் மகளான அவன் மனைவியின் பேர் மெகேதபேல்.

51 - ஆதாத் மரித்தபின், ஏதோமில் ஏற்பட்ட பிரபுக்களானவர்கள்; திம்னா பிரபு, அல்யா பிரபு, எதேத் பிரபு,

English:- Hadad Also Died. The Chiefs Of Edom Were: Timna, Alvah, Jetheth,

1 நாளாகமம் 1-51 - 1 Chronicles 1-51ஆதாத் மரித்தபின், ஏதோமில் ஏற்பட்ட பிரபுக்களானவர்கள்; திம்னா பிரபு, அல்யா பிரபு, எதேத் பிரபு,

52 - அகோலிபாமா பிரபு, ஏலா பிரபு, பினோன் பிரபு,

English:- Oholibamah, Elah, Pinon,

1 நாளாகமம் 1-52 - 1 Chronicles 1-52அகோலிபாமா பிரபு, ஏலா பிரபு, பினோன் பிரபு,

53 - கேனாஸ் பிரபு, தேமான் பிரபு, மிப்சார் பிரபு,

English:- Kenaz, Teman, Mibzar,

1 நாளாகமம் 1-53 - 1 Chronicles 1-53கேனாஸ் பிரபு, தேமான் பிரபு, மிப்சார் பிரபு,

54 - மக்தியேல் பிரபு, ஈராம் பிரபு, இவர்களே ஏதோமின் பிரபுக்கள்.

English:- Magdiel And Iram. These Were The Chiefs Of Edom.

1 நாளாகமம் 1-54 - 1 Chronicles 1-54மக்தியேல் பிரபு, ஈராம் பிரபு, இவர்களே ஏதோமின் பிரபுக்கள்.


Previous Chapter Next Chapter